Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Hu­ren op de Meir is ‘re­la­tief goed­koop’

- CHRISTOF WILLOCX

Sinds co­ro­na is de leeg­stand van win­kel­pan­den in de pro­vin­cie Ant­wer­pen op­ge­lo­pen tot 11%. In Vlaan­de­ren doet al­leen Lim­burg slech­ter. “De huur­prij­zen voor han­del­s­pan­den zijn sinds co­ro­na ge­daald, om­dat de ei­ge­naars an­ders geen huur­ders meer vin­den”, zegt Gert­jan Slob, hoofd­on­der­zoe­ker van re­tail­spe­ci­a­list Lo­ca­tus.

Door co­ro­na gaat de ene na de an­de­re win­kel­ke­ten fail­liet. Ver­trouw­de na­men als Bran­ta­no, Wi­bra en Blok­ker zijn al ver­dwe­nen. En zelfs de op­vol­ger van Blok­ker, de ke­ten Me­ga World, vraagt be­scher­ming te­gen zijn schuld­ei­sers. Vol­gens Lo­ca­tus, de markt­lei­der in het bij­hou­den van re­tail­ge­ge­vens in Bel­gië, neemt de leeg­stand van win­kel­pan­den zeer snel toe. In ja­nu­a­ri van vo­rig jaar stond 10,4% van de win­kel­pan­den in de pro­vin­cie Ant­wer­pen leeg. Van­daag is dat 11%.

“Tij­dens co­ro­na zijn meer men­sen on­li­ne be­gin­nen te ko­pen, en die trend zal niet stop­pen als er een vac­cin is”, zegt Gert­jan Slop, hoofd­on­der­zoe­ker van Lo­ca­tus. “De huur­prij­zen voor han­del­s­pan­den zijn sinds co­ro­na ge­daald, om­dat de ei­ge­naars an­ders geen huur­ders meer vin­den. In de ko­men­de maan­den zal de huur­prijs ver­der da­len, waar­door het voor ver­huur­ders in­te­res­san­ter wordt om han­del­s­pan­den om te bou­wen tot wo­nin­gen. Dat is dan weer goed nieuws voor de ve­le ste­den en ge­meen­ten die van­daag met een te­kort aan woon­een­he­den kam­pen.”

“Fun­shop­pen komt te­rug”

Ook Eve­lien Van Hoec­ke, re­tail­ex­pert bij vast­goed­spe­ci­a­list JLL, vreest dat het voor som­mi­ge han­del­s­pan­den moei­lijk wordt om nog ko­pers te vin­den. “Al­leen­staan­de win­kel­pan­den bui­ten het cen­trum ra­ken nog moei­lijk ver­huurd. Het­zelf­de geldt voor he­le gro­te han­del­s­pan­den”, zegt ze. JLL be­re­ken­de ook dat de huur­prijs van een pand op de Meir in Ant­wer­pen nu 3% la­ger ligt dan

Mai­sons du Mon­de zwemt te­gen de stroom in: de ke­ten heeft zo­pas een nieu­we win­kel ge­o­pend op de Meir.

Uit een on­der­zoek van vast­goed­spe­ci­a­list JLL blijkt dat een han­del­s­pand op de Meir in Ant­wer­pen re­la­tief goed­koop is in ver­ge­lij­king met an­de­re ste­den. Met een ge­mid­del­de huur van 1.800 eu­ro per vier­kan­te me­ter per jaar zit de Schel­de­stad op het­zelf­de ni­veau als de hoofd­win­kel­stra­ten in Lis­sa­bon en Oslo. In de top­win­kel­stra­ten van on­der meer Stuttg­art, Du­blin, Athe­ne, Am­ster­dam en Stock­holm ligt de ge­mid­del­de huur­prijs een stuk ho­ger. Al komt nie­mand in de buurt van Pa­rijs. Daar wor­den han­del­s­pan­den in het cen­trum ver­huurd voor ge­mid­deld 23.500 eu­ro per vier­kan­te me­ter per jaar.

Am­ber Set­ta en Len­nard Sels van Mai­sons du Mon­de in de nieu­we ves­ti­ging.

vo­rig jaar.

“Toch zul­len de win­kel­stra­ten in de cen­tra van ste­den en ge­meen­ten niet ver­dwij­nen”, zegt Eve­lien Van Hoec­ke. “Als er een vac­cin te­gen co­ro­na is, komt het fun­shop­pen te­rug. Kle­ding- en schoe­nen­win­kels die ver­dwij­nen, wor­den ver­van­gen door an­de­re win­kels. Met web­shops al­leen gaan han­de­laars het niet red­den. Een ver­ko­per moet zijn klan­ten een fy­sie­ke be­le­ving kun­nen aan­bie­den, waar­door de con­su­ment de win­kel ’s mid­dags met een po­si­tief ge­voel ver­laat en ’s avonds een pro­duct van die win­kel via de web­shop koopt.”

Sa­lon tes­ten

De Fran­se meu­bel- en in­te­ri­eur­ke­ten Mai­sons du Mon­de is daar een voor­beeld van. De ke­ten heeft een web­shop en fy­sie­ke win­kels in on­der meer Wil­rijk en Scho­ten en heeft zo­pas een nieu­we win­kel van meer dan twee­dui­zend vier­kan­te me­ter ge­o­pend op de Meir.

“Veel men­sen heb­ben dit jaar geen geld ge­ge­ven aan va­kan­tie,

en be­ste­den dat geld dan maar aan hun wo­ning. Daar­door ko­men er meer klan­ten bij ons over de vloer en is er dus ruim­te voor een ex­tra win­kel”, zegt Am­ber Set­ta, floor­ma­na­ger van Mai­sons du Mon­de op de Meir. “We ver­ko­pen on­der meer bor­den, be­stek, gor­dij­nen, de­kens en meu­bi­lair. Klan­ten kun­nen bij ons bij­voor­beeld een sa­lon uit­tes­ten, dat in de win­kel be­stel­len en daar­na thuis la­ten le­ve­ren.”

Op­ti­mis­me in Wij­ne­gem

Ook in het Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter heerst weer op­ti­mis­me. Dit na­jaar ope­nen daar vijf nieu­we win­kels. Naast drie voe­dings­win­kels zijn dat kle­ding­ke­ten Man­go en sie­ra­den­win­kel Lu­car­di. “De ge­sprek­ken over de ope­nin­gen heb­ben lan­ger aan­ge­sleept door co­ro­na”, zegt Ka­trien Gey­sen, woord­voer­der van Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter. “Maar ke­tens wil­len nu een win­kel op­star­ten, om­dat de ein­de­jaars­pe­ri­o­de er­aan komt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium