Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Aan al­le slacht­of­fers van ‘Eve­li­ne’: dien klacht in”

Be­na­deel­den van G.R. ver­za­me­len zich bij ad­vo­ca­te en pro­fes­sor cy­ber­cri­mi­na­li­teit

-

Al meer­de­re jon­ge men­sen heb­ben zich de voor­bije da­gen ge­meld bij ad­vo­caat straf­recht en pro­fes­sor Ca­ther­i­ne Van de Hey­ning om­dat ze zich be­na­deeld voe­len door ‘Eve­li­ne’, ali­as G.R. (27) uit Gent, die vo­ri­ge week werd ge­ar­res­teerd voor de naakt­fo­to’s van Stan Van Sa­mang.

Roe­land (een fic­tie­ve naam), een 27-ja­ri­ge Gen­te­naar, is een van de jon­ge men­sen die de­ze week aan­klop­te bij Ca­ther­i­ne Van de Hey­ning, ad­vo­caat straf­recht en pro­fes­sor (UAnt­wer­pen), ge­spe­ci­a­li­seerd in cy­ber­cri­mi­na­li­teit. Hij is er­van over­tuigd dat G.R. (27) uit Gent – de twin­ti­ger die door het ge­recht ont­mas­kerd werd als ‘Eve­li­ne’ – ook zíjn pro­fiel op so­ci­a­le me­dia heeft mis­bruikt om naakt­fo­to’s te sco­ren bij an­de­re man­nen. Na een eer­ste klacht in sep­tem­ber bij de po­li­tie in Gent dient hij nu ook een klacht met bur­ger­lij­ke par­tij­stel­ling in bij het ge­recht in Brus­sel, dat de zaak van Stan Van Sa­mang on­der­zoekt.

“Ik roep al­le slacht­of­fers op om het­zelf­de te doen”, zegt Roe­land. “Wat hier ge­beurd is, is even erg als wan­neer ie­mand va­nop straat on­ge­wild foto’s van jou staat te trek­ken ter­wijl je in de dou­che staat, om die na­dien te ver­sprei­den.”

De­zelf­de werk­wij­ze

Ca­ther­i­ne Van de Hey­ning staat Roe­land bij als ad­vo­ca­te en be­ves­tigt dat er de voor­bije da­gen al meer­de­re jon­ge men­sen haar con­tac­teer­den om­dat ze zich door G.R. be­na­deeld voe­len.

“Er zijn in­der­daad een aan­tal men­sen die moe­ten vast­stel­len dat ze waar­schijn­lijk slacht­of­fer zijn ge­wor­den van de­zelf­de per­soon. Ik zeg ‘waar­schijn­lijk’, want na­tuur­lijk moet zo­iets eerst be­we­zen wor­den. Maar al­les wijst er wel op. Er werd op de­zelf­de ma­nier ge­werkt, er is de­zelf­de mo­dus ope­ran­di en bij al­le ver­ha­len is er al­tijd wel een link met die per­soon. Al­le ver­ha­len die ik hoor­de, ko­men ook uit het Gent­se ho­mo­mi­li­eu.”

Sinds lock­down

Van de Hey­ning wijst er nog op dat er, vol­gens haar, sinds de lock­down een op­mer­ke­lijk ver­hoogd aan­tal ge­val­len is vast­ge­steld van catfishing en an­de­re vor­men van cy­ber­cri­mi­na­li­teit. “Om­dat men­sen toen veel tijd had­den, thuis za­ten, zich ver­veel­den en er geen da­ting in het ech­te le­ven meer was.”

 ?? FOTO ARMANDO ?? Ca­ther­i­ne Van de Hey­ning.
FOTO ARMANDO Ca­ther­i­ne Van de Hey­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium