Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

FNG-top­man Die­ter Pen­nin­ckx nog ze­ker 14 da­gen in de cel

-

De raad­ka­mer in Me­che­len heeft be­slist dat Die­ter Pen­nin­ckx, top­man van de fail­lie­te FNG­groep, de cel mag ver­la­ten en voor­waar­den op­ge­legd krijgt. Maar het par­ket gaat in be­roep te­gen die be­slis­sing.

Pen­nin­ckx zal over twee we­ken voor de ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling (KI) in Ant­wer­pen moe­ten ver­schij­nen en blijft tot dan in de cel.

Pen­nin­ckx werd een maand ge­le­den sa­men met zijn vrouw op­ge­pakt na­dat hij eer­der op­ge­leg­de voor­waar­den van zijn voor­lo­pi­ge in­vrij­heids­stel­ling had ver­bro­ken. Zijn vrouw kreeg een en­kel­band, Pen­nin­ckx werd aan­ge­hou­den.

De twee wor­den sa­men met me­de­op­rich­ter Ma­nu Brac­ke ver­dacht van vals­heid in ge­schrif­te en ge­bruik van val­se stuk­ken, het in­die­nen van val­se jaar­re­ke­nin­gen, de ma­ni­pu­la­tie van de beurs­koers, het mis­bruik van ven­noot­schaps­goe­de­ren en het niet wil­len mee­wer­ken met beurs­au­to­ri­teit FSMA. Het on­der­zoek werd in­mid­dels ook uit­ge­breid naar wit­was­sen.

Naast de drie op­rich­ters van FNG wordt ook Pen­nin­ckx’ ad­vo­ca­te El­ke Jans­sens in ver­den­king ge­steld in het dos­sier. Zij werd niet aan­ge­hou­den.

Het par­ket gaat in be­roep te­gen de be­slis­sing van de raad­ka­mer waar­door Pen­nin­ckx nog min­stens veer­tien da­gen lan­ger in de cel blijft. Hij zal over twee we­ken voor de KI in Ant­wer­pen ver­schij­nen waar over zijn ver­de­re aan­hou­ding zal wor­den be­slist.

 ?? FOTO DIES LUY­TEN ?? Die­ter Pen­nin­ckx.
FOTO DIES LUY­TEN Die­ter Pen­nin­ckx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium