Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Wie hier af­stu­deert, heeft met­een een job”

Uit­brei­ding en re­no­va­tie Ho­ge­re Zee­vaart­school moet weer meer stu­den­ten aan­trek­ken

- CHRISTOPH MEEUSSEN

De Ho­ge­re Zee­vaart­school ziet een dip­je in het aan­tal in­ge­schre­ven stu­den­ten. Met de start van de wer­ken voor een groot­scha­li­ge uit­brei­ding en re­no­va­tie moet de voor het ma­ri­tie­me Ant­wer­pen zo be­lang­rij­ke school een nieuw elan krij­gen, want het aan­tal leer­lin­gen daal­de dit jaar licht­jes.

Mo­der­nis­tisch, maar ze­ker niet (meer) mo­dern. Zo kun je de ge­bou­wen van de Ho­ge­re Zee­vaart­school ten noor­den van de Roy­ers­sluis om­schrij­ven. Na ja­ren van stu­die­werk en voor­be­rei­din­gen is nu be­gon­nen aan een van de groot­ste pro­jec­ten uit haar ge­schie­de­nis: het op­rich­ten van een nieuw­bouw, die in 2022 af moet zijn. Twee jaar la­ter moet ook het hui­di­ge, be­scherm­de ge­bouw ge­re­no­veerd zijn. Er zul­len dan on­der meer nieu­we au­la’s en si­mu­la­to­ren zijn.

Nieu­we tech­no­lo­gie­ën

De start van de wer­ken werd gis­te­ren ge­vierd met een sym­bo­li­sche eerstestee­nlegging, maar te­ge­lij­ker­tijd is het een start in mi­neur. “Dit jaar heb­ben we 450 stu­den­ten, iets min­der dan de af­ge­lo­pen ja­ren”, zegt di­rec­teur Ro­wan Van Schae­ren. “We heb­ben al veel in­ge­zet op so­ci­a­le me­dia en dat heeft wel ge­werkt. Het mot­to in de scheep­vaart­sec­tor is

Mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts ont­hult een eer­ste steen, sa­men met Ro­wan Van Schae­ren, ha­ven­sche­pen An­nick De Rid­der en bur­ge­mees­ter Bart De We­ver.

een he­le tijd ‘vi­vons heu­reux, vi­vons ca­chés’ ge­weest, maar dat moe­ten we ach­ter ons la­ten.”

“Met rol­mo­del­len wil­len we to­nen hoe veel­zij­dig on­ze op­lei­ding is. Aan boord heb je al­ler­han­de vaar­dig­he­den te­ge­lijk no­dig: ge­nees­kun­de, brand­weer, rech­ten,

Ro­wan Van Schae­ren

psy­cho­lo­gie, … Te­ge­lij­ker­tijd zet­ten we met ons on­der­zoek ook vol­op in op nieu­we tech­no­lo­gie­ën zo­als in­ter­net of things, sen­so­ren op sche­pen, en we star­ten nu ook met een vak cy­ber­se­cu­ri­ty.”

Jo­baan­bie­din­gen

Ant­werps ha­ven­sche­pen An­nick De Rid­der (N-VA) be­na­druk­te het be­lang van de ho­ge­school en prees de gro­te job­kan­sen aan: “De Ho­ge­re Zee­vaart­school is een uit­hang­bord van de ma­ri­tie­me tra­di­tie, op de grens tus­sen de ou­de en de nieu­we ha­ven”, zei ze. “Nieuw ta­lent is erg be­lang­rijk. De alum­ni hier staan bij­zon­der goed aan­ge­schre­ven. Als je hier af­zwaait, heb

di­rec­teur je al met­een ver­schil­len­de jo­baan­bie­din­gen op zak.”

Mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts (N-VA) hoopt dat de nieuw­bouw mee voor een nieuw elan kun­nen zor­gen. “Jul­lie zijn de klein­ste ho­ge­school, maar wel de school met het hoog­ste in­ter­na­ti­o­na­le be­reik. Vla­min­gen zwer­men van hier over heel de we­reld uit. Het is dan ook spij­tig dat het aan­tal stu­den­ten daalt, ter­wijl de vraag net stijgt. We moe­ten daar­om ze­ker in de aan­trek­ke­lijk­heid van de op­lei­din­gen in­ves­te­ren. Ook in de meest bar­re tij­den moe­ten we aan een op­ti­mis­tisch ver­haal wer­ken.”

Di­rec­teur Ho­ge­re Zee­vaart­school

“On­ze op­lei­ding is veel­zij­dig. Aan boord heb je al­ler­han­de vaar­dig­he­den te­ge­lijk no­dig: ge­nees­kun­de, brand­weer, rech­ten, psy­cho­lo­gie, …”

 ??  ??
 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ?? (rechts)
(van links af)
FOTO JAN VAN DER PERRE (rechts) (van links af)
 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ??
FOTO JAN VAN DER PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium