Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Bull­do­zers staan al klaar om school af te bre­ken”

Bu­ren ho­pen dat rech­ter af­braak leeg­staan­de school­ge­bou­wen te­gen­houdt

- BERT PROVOOST

De ge­meen­te Ber­laar wil de leeg­staan­de school­ge­bou­wen van de voor­ma­li­ge ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school van­af vol­gen­de week ver­der af­bre­ken om er zo snel mo­ge­lijk een nieuw ad­mi­ni­stra­tief cen­trum te kun­nen bou­wen. Maar buurt­be­wo­ners ver­zet­ten zich daar op­nieuw te­gen. Een rech­ter moet de knoop door­hak­ken.

De bouw van een nieuw ad­mi­ni­stra­tief cen­trum met ook twaalf ap­par­te­men­ten en een rui­me par­king in de School­straat is al ja­ren een twist­ap­pel. De ge­meen­te wil zo snel mo­ge­lijk de dien­sten cen­tra­li­se­ren in een nieuw­bouw, maar bu­ren vin­den het ge­bouw te groot voor die lo­ca­tie. Tal van pro­ce­du­res en be­roe­pen zijn on­der­tus­sen in­ge­diend en be­han­deld.

“We heb­ben nu een uit­voer­ba­re ver­gun­ning, we heb­ben het be­roep bij de de­pu­ta­tie ge­won­nen en heb­ben dus vo­ri­ge week de werk­zaam­he­den voor de af­braak aan­ge­vat”, zegt bur­ge­mees­ter Wal­ter Ho­re­mans (CD&V). “We zijn ge­start met de as­best­lei­en op de da­ken te ver­wij­de­ren, want die moesten so­wie­so ver­wij­derd wor­den.” Maar bu­ren trok­ken naar de rech­ter. “De pro­ce­du­re te­gen de nieu­we ver­gun­ning is in­ge­diend bij de Raad voor Ver­gun­nings­be­twis­tin­gen. Daar heb­ben we een snel­pro­ce­du­re in­ge­zet om de af­braak op te schor­ten en de bouw­ver­gun­ning te ver­nie­ti­gen. De vo­ri­ge twee keer heeft de Raad ons ge­volgd”, zegt buurt­be­wo­ner Luc De Win. “Als de Raad voor Ver­gun­nings­be­twis­tin­gen ons nu op­nieuw ge­lijk geeft, dan mag de ge­meen­te ons niet de schuld in de schoe­nen schui­ven dat de ge­bou­wen er nu zon­der dak bij­lig­gen. Want ze wis­ten goed ge­noeg dat de bu­ren dit op­nieuw zou­den aan­vech­ten”, klinkt het.

Be­slis­sing valt eind de­ze week

Te­gen eind de­ze week gaat de rech­ter be­slis­sen of de af­braak van de ge­bou­wen ver­der mag gaan. “Tot vrij­dag lig­gen de af­braak­wer­ken dus stil”, al­dus Wal­ter Ho­re­mans. “We ho­pen dat de rech­ter zich vrij­dag ook uit­spreekt over de bouw­plan­nen zelf. De bull­do­zers staan al klaar op de speel­plaats om de school af te bre­ken, we wach­ten nu nog af of we vol­gen­de week ver­der mo­gen wer­ken van de rech­ter. We ho­pen al­les­zins om na de af­braak te kun­nen star­ten met de bouw van het ad­mi­ni­stra­tief cen­trum. Er is al ge­noeg ver­tra­ging op­ge­lo­pen, on­ze bur­gers en on­ze dien­sten heb­ben nood aan een goe­de, nieu­we stek”, al­dus de bur­ge­mees­ter.

Al ja­ren pro­test

Al sinds 2016 is er pro­test van­uit de buurt te­gen de plan­nen. Drie kop­pels, die het dichtst bij de pro­ject­zo­ne wo­nen, vech­ten de plan­nen ju­ri­disch aan. “In de buurt zijn er nog meer be­wo­ners die ons mo­reel steu­nen. In­hou­de­lijk heb­ben we nog steeds de­zelf­de be­zwa­ren. Het ge­bouw is veel te groot voor on­ze straat. In de nieu­we plan­nen is en­kel de in­kijk wat ver­min­derd. De ap­par­te­men­ten die ook wor­den bij­ge­bouwd zul­len het straat­beeld in de School­straat he­le­maal be­pa­len. We zijn ook be­ducht voor het ex­tra ver­keer en even­tu­e­le overlast ach­ter on­ze hui­zen door de gro­te par­king. En wat als on­ze ge­meen­te bin­nen een paar jaar moet fu­se­ren? Dan is al­les voor niets ge­weest”, al­dus Luc De Win.

“Wij zien ook de erf­goed­waar­de van dit ge­bouw. Mits een slim­me re­no­va­tie moet daar toch iets van te ma­ken zijn, op maat van de buurt en van on­ze ge­meen­te”, klinkt het na­mens de buurt. Ren­ove­ren is vol­gens bur­ge­mees­ter Ho­re­mans geen op­tie. “Dat zou veel meer kos­ten en dan zou het ge­bouw nog te klein zijn en zou­den we er nog een nieuw­bouw moe­ten naast zet­ten. Zo’n sce­na­rio is niet re­a­lis­tisch”, zegt hij.

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? De bouw van een nieuw ad­mi­ni­stra­tief cen­trum met ook twaalf ap­par­te­men­ten en een rui­me par­king in de School­straat is al ja­ren een twist­ap­pel.
FOTO JOREN DE WEERDT De bouw van een nieuw ad­mi­ni­stra­tief cen­trum met ook twaalf ap­par­te­men­ten en een rui­me par­king in de School­straat is al ja­ren een twist­ap­pel.
 ?? FOTO DIRK VER­TOM­MEN ?? De bu­ren van de School­straat ho­pen dat de rech­ter de af­braak en bouw­plan­nen te­gen­houdt.
FOTO DIRK VER­TOM­MEN De bu­ren van de School­straat ho­pen dat de rech­ter de af­braak en bouw­plan­nen te­gen­houdt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium