Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zwa­re co­ro­na-uit­braak in wzc Ten Wel­de­brouc

Twin­tig co­ro­na­be­smet­tin­gen in woon­zorg­cen­trum

-

Acht be­wo­ners en twaalf me­de­wer­kers heb­ben po­si­tief ge­test op Co­vid-19 in het woon­zorg­cen­trum Ten Wel­de­brouc in Wil­le­broek. Een zwa­re co­ro­nauit­braak, dus. Op de an­de­re af­de­lin­gen zijn er geen be­wo­ners of me­de­wer­kers die symp­to­men ver­to­nen. Daar blijft de be­staan­de be­zoek­re­ge­ling be­hou­den.

“On­danks al­le pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len die we ge­no­men heb­ben, is het vi­rus toch kun­nen bin­nen­slui­pen. De po­si­tief ge­tes­te be­wo­ners si­tu­e­ren zich bin­nen één af­de­ling en wor­den daar op de ge­lijk­vloer­se ver­die­ping van de an­de­re be­wo­ners ge­ï­so­leerd”, ver­dui­de­lijkt di­rec­teur Rudy De Schou­wer. “Zij krij­gen bij­zon­de­re zor­gen van het per­so­neel, dat be­schikt over ge­schikt per­soon­lijk be­scher­mings­ma­te­ri­aal.”

De be­wo­ners van de ge­trof­fen af­de­ling die ne­ga­tief test­ten, wor­den on­der­ge­bracht op de eer­ste ver­die­ping of ver­hui­zen tij­de­lijk naar het dag­ver­zor­gings­cen­trum dat deel uit­maakt van het woon­zorg­cen­trum. Daar­door is het dag­ver­zor­gings­cen­trum ge­slo­ten voor de re­gu­lie­re ge­brui­kers. De di­rec­tie gaat er­van uit dat de­ze si­tu­a­tie zo­wat veer­tien da­gen zal du­ren.

Op de ge­trof­fen af­de­ling wordt mo­men­teel geen be­zoek toe­ge­la­ten. De be­wo­ners en hun fa­mi­lie­le­den wer­den hier­van op de hoog­te ge­bracht. “De qua­ran­tai­ne is een be­slis­sing die we moesten ne­men in het be­lang van de ge­zond­heid van on­ze be­wo­ners. Ui­ter­aard blij­ven we, be­hal­ve de zorg voor hun ge­zond­heid, maxi­maal in­zet­ten op het psy­cho­so­ci­a­le wel­zijn van on­ze be­wo­ners”, zegt di­rec­teur Rudy De Schou­wer.

Twee­de test

La­ter de­ze week volgt nog een twee­de test van al­le be­wo­ners van de ge­trof­fen af­de­ling en van al­le me­de­wer­kers. “Op die ma­nier wil­len we ons ver­ze­ke­ren van het feit dat we al­le positieve be­wo­ners en me­de­wer­kers heb­ben kun­nen iso­le­ren. Op ba­sis van de uit­slag van de­ze twee­de test kun­nen we even­tu­eel de be­zoek­re­ge­ling aan­pas­sen”, luidt het.

 ?? FOTO JB ?? Di­rec­teur Rudy De Schou­wer kreeg en­ke­le maan­den ge­le­den nog ro­zen voor al­le be­wo­ners tij­dens de eer­ste co­ro­na­golf.
FOTO JB Di­rec­teur Rudy De Schou­wer kreeg en­ke­le maan­den ge­le­den nog ro­zen voor al­le be­wo­ners tij­dens de eer­ste co­ro­na­golf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium