Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik weet uit er­va­ring hoe zwaar spor­ters het kun­nen heb­ben”

Ten­nis­ster Char­lot­te Du­pont be­ge­leidt at­le­ten in ei­gen sport­zaak

-

Ten­nis­speel­ster Char­lot­te Du­pont (22) open­de re­cent sport­cen­trum SportsGEN op de Me­chel­baan in Put­te. Haar ei­gen ten­nis­car­ri­è­re com­bi­neert ze voort­aan met een job als fit­heids­coach en met het be­ge­lei­den van an­de­re com­pe­ti­tie­spe­lers. Haar va­der Johan gaat zich ont­fer­men over de fiets­fa­na­ten, haar vriend No­ah Prin­temps staat pa­raat als spe­ci­a­list in ten­nis­rac­kets en ac­ces­soi­res.

Char­lot­te Du­pont be­kleedt mo­men­teel plaats 155 op de Bel­gi­sche ten­nis­ran­king. Een in­ter­na­ti­o­na­le car­ri­è­re heeft ze niet op het oog, maar de ko­men­de ja­ren wil ze na­ti­o­naal nog wel ste­vig stij­gen. Met Ten­nisGEN, een on­een

Char­lot­te Du­pont

der­deel van haar nieu­we zaak SportsGEN, wil ze te­ge­lijk col­le­ga-ten­nis­sers naar een ho­ger ni­veau til­len door hen te be­ge­lei­den naast het ten­nis­veld. “Ho­pe­lijk ko­men daar op ter­mijn wel in­ter­na­ti­o­na­le spe­lers uit voort. Zelf ben ik daar wat te oud voor”, vindt Char­lot­te. “Ik zet me dus lie­ver in voor die­ge­nen die op jon­ge­re leef­tijd nog meer po­ten­ti­eel heb­ben, of iets ou­der zijn en hun plek in­ter­na­ti­o­naal al trach­ten te ver­de­di­gen. De zaak is nu mijn ab­so­lu­te pri­o­ri­teit. Met een plaats in de top 50 van Bel­gië zou ik dus ze­ker te­vre­den zijn.”

Haar lief­de voor sport, ten­nis in het bij­zon­der, kreeg Char­lot­te van kinds af aan mee. Ze haal­de ba­che­lor Sport en Be­we­ging en wist met­een wat ze daar­mee wil­de doen. “Naast mijn pas­sie voor sport groei­de in­tus­sen mijn pas­sie voor be­ge­lei­den”, legt ze uit. “Ik heb zelf de no­di­ge hoog­tes en laag­tes ge­kend en weet uit er­va­ring hoe zwaar een spor­ter het soms te ver­du­ren krijgt. Met Ten­nisGEN be­steed ik aan­dacht aan al­le fy­sie­ke ei­gen­schap­pen die een ten­nis­ser moet heb­ben naast het tech­ni­sche as­pect, van kracht tot snel­heid. Cli­ën­teel had ik al van de ten­nis­les­sen die ik al lang gaf.”

Ei­gen baas

Met FitGEN be­ge­leidt Char­lot­te ook niet-ten­nis­sers die een be

Zaak­voer­ster SportsGEN “Zelf ben ik wat te oud voor in­ter­na­ti­o­naal ten­nis. De zaak is nu mijn ab­so­lu­te pri­o­ri­teit.”

 ??  ?? Char­lot­te zorgt er in haar sport­cen­trum voor dat ten­nis­sers en an­de­re at­le­ten top­fit blij­ven
Char­lot­te zorgt er in haar sport­cen­trum voor dat ten­nis­sers en an­de­re at­le­ten top­fit blij­ven

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium