Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Sa­men naar het cir­cus

- GI­NO VAN LOOY

Ter­wijl ik dit schrijf, lees ik dat de ama­teur­voet­bal­com­pe­ti­ties voor on­be­paal­de tijd stil­ge­legd wor­den. Niet on­ver­wacht na­tuur­lijk, al is het toch weer een dom­per met de don­ke­re da­gen in het voor­uit­zicht. Als voet­bal­re­por­ter zijn­de komt zo’n nieuws trou­wens dub­bel zo hard aan, want ik ben er we­ke­lijks toch wel en­ke­le uren mee zoet.

Maar zo­als ik in de krant een tijd­je ge­le­den las: er zijn nog zo veel za­ken die we wél kun­nen doen. Als re­gio­jour­na­list ben ik de laat­ste ja­ren ge­spe­ci­a­li­seerd ge­raakt in het zoe­ken naar ac­ti­vi­tei­ten in de buurt. Vo­ri­ge week ont­dek­te ik zo ‘De Nacht van de duis­ter­nis’ in de Kes­sel­se Hei­de. Al werd die wat la­ter af­ge­last door... het slech­te weer. Soms ver­slaat Murp­hy co­ro­na.

De laat­ste tijd heb ik me ook al wel eens be­zig­ge­hou­den met het ach­ter­na­lo­pen van scha­pen, het on­der­vra­gen van zwerf­vuil­ra­pers en het por­tret­te­ren van vro­lij­ke ker­mis­gan­gers. Maar ik moet toe­ge­ven dat, zelfs voor ie­mand zo­als ik, de spoe­ling nu wel dun wordt. Toch zag ik on­langs een af­fi­che aan een ver­lich­tings­paal han­gen die me vro­lijk stem­de. Het was de aan­kon­di­ging van de komst van Cir­cus Ba­ro­nes naar Nij­len. Ik weet niet of er sinds maart al veel cir­cus­voor­stel­lin­gen ge­weest zijn, maar bij mij was het toch een soort te­ken van de on­ver­moei­ba­re weer­baar­heid van de mens. Zelfs in tij­den waar­in dat bij­na on­mo­ge­lijk is, gaat hij nog op zoek naar iets wat het le­ven draag­lijk maakt. Ik ben nog niet zo vaak naar een cir­cus ge­weest, maar ik heb nu wel zin om sa­men met mijn jong­ste zoon er­naar­toe te gaan. Hij zal het ze­ker leuk vin­den, en dan is het voor mij ook al goed.

Wie weet heeft het cir­cus­ge­zel­schap wel een ge­wel­di­ge goo­che­laar in hun ran­gen die in plaats van een duif het co­ro­na­vi­rus laat ver­dwij­nen. Al is het maar voor even een il­lu­sie, het zou toch deugd doen.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium