Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wan­de­len en fiet­sen via tra­ge buurt­we­gen

-

Op zon­dag 18 ok­to­ber or­ga­ni­seert het Huis in­za­ke Ver­keer en Ruim­te­lij­ke or­de­ning (Hi­vro) een tra­ge­we­gen­wan­de­ling en -fiets­tocht door­heen Blaas­veld. Dirk Cor­te­beeck werk­te de­ze tra­ge­we­ge­nen erf­goe­d­wan­de­ling uit.

Het gaat al om de der­de tocht van zo’n 10 ki­lo­me­ter lang. On­ge­veer in de helft van het tra­ject kan u een in­ge­kor­te lus ne­men, waar­door u la­ter de an­de­re lus kan ont­dek­ken. Par­ke­ren kan aan Okay op de Me­chel­se­steen­weg in Blaas­veld. Iets ver­der start de tocht in het El­le­boogstraat­je. En­ke­le be­ziens­waar­dig­he­den zijn een van de dik­s­te tam­me kas­tan­je­laars van Bel­gië, het ka­pel­le­tje veer­tien bun­ders, het re­kam­kei­zum, de ijs­kel­der die dienst­doet als vleer­mui­zen­ver­blijf,...

“Het is een tra­ject, voor­zien van his­to­ri­sche uit­leg, waar ook en­ke­le we­gen van de vo­ri­ge ver­sies in zijn op­ge­no­men. Door de coronamaat­regelen plant vzw Hi­vro geen ge­za­men­lij­ke wan­de­ling. Ie­der­een kan ze in­di­vi­du­eel of met zijn bub­bel ont­dek­ken”, klinkt het. U kunt het he­le par­cours down­lo­a­den.

In­mid­dels zijn, door toe­doen van Dirk Cor­te­beeck, al vijf buurt­we­gen met een of­fi­ci­ë­le naam­plaat aan­ge­duid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium