Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eer­ste tra­ge weg van Pal­lie­ter­stad krijgt naam­bord­je

-

Tij­dens de Dag van de Tra­ge Weg, op zon­dag 18 ok­to­ber, wordt de eer­ste tra­ge weg in Lier of­fi­ci­eel in­ge­hul­digd.

“Van een eeu­wen­ou­de buurt­weg tot een on­be­kend wan­del­pad of nieuw door­steek­je tus­sen wijk en cen­trum: voor fiet­sers, wan­de­laars en rui­ters ma­ken tra­ge we­gen het ver­schil. Ze zijn op de eer­ste plaats vei­lig, maar bo­ven­dien ook ge­zond, mooi en het ver­ken­nen waard. Met Dag van de Tra­ge Weg vra­gen men­sen, ver­e­ni­gin­gen en ge­meen­ten op een fij­ne ma­nier meer aan­dacht voor de tra­ge we­gen”, zegt Ca­ro Van Deck van de werk­groep Tra­ge We­gen Koningshoo­ikt.

“Tij­dens de voor­bije lock­down ont­dek­ten ve­le wan­de­laars en fiet­sers de tra­ge we­gen in Koningshoo­ikt en ze on­der­von­den ook het be­lang er­van. Wij ij­ve­ren on­der­tus­sen al bij­na vijf­tien jaar voor tra­ge we­gen in Koningshoo­ikt. Twaalf we­gen en paad­jes kon­den we al met naam en toe­naam vast­leg­gen.”

Tij­dens een wan­de­ling langs een van de wan­del­lus­sen van Koningshoo­ikt hul­digt sche­pen van Mo­bi­li­teit Bert Wol­lants (N-VA) ko­men­de zon­dag de eer­ste tra­ge weg op grond­ge­bied Lier of­fi­ci­eel in. “Dat ge­beurt aan de Mos­terd­pot­hoe­ve op de Ber­laar­se­steen­weg, waar we de naam van de tra­ge weg tus­sen de Ber­laar­se­steen­weg en het Fort van Lier ont­hul­len. Het is tof dat we dit kun­nen doen op de Dag van de Tra­ge Weg én in een ge­za­men­lij­ke ac­ti­vi­teit met on­ze vrien­den uit Koningshoo­ikt”, on­der­streept Guy Meu­le­pas van de werk­groep Tra­ge We­gen Lier.

Ie­der­een mag aan de­ze bij­zon­de­re wan­de­ling deel­ne­men. Af­spraak op zon­dag 18 ok­to­ber om 9.30u aan ca­fé ’t Lam­me­ke op de Lier­baan 159 in Koningshoo­ikt (Lier). De wan­de­ling is on­ge­veer 6,5 ki­lo­me­ter lang.

www.tra­ge­we­gen­ko­nings­hooi­kt.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium