Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Diego Van Looy wint ste­de­lij­ke Sport­tro­fee

Stad gaat kam­pi­oe­nen per­soon­lijk in bloe­me­tjes zet­ten

-

Tri­at­leet Diego Van Looy heeft de Sport­tro­fee van de stad Me­che­len ge­won­nen. Turn­ster Jut­ta Ver­kest won de tro­fee voor Sport­be­lof­te van het jaar en at­leet Daan De Bec­ker won de G-sport­tro­fee. De jaar­lijk­se kam­pi­oe­nen­hul­di­ging van de stad ging door co­ro­na door met een be­perkt aan­tal aan­we­zi­gen.

In nor­ma­le om­stan­dig­he­den wor­den de jaar­lijk­se sport­tro­feeen van de ste­de­lij­ke sport­raad uit­ge­reikt op een groots eve­ne­ment met al­le ge­no­mi­neer­den en sport­kam­pi­oe­nen van het af­ge­lo­pen jaar, maar dat was door de coronamaat­regelen dit jaar niet mo­ge­lijk. De uitrei­king vond daar­om plaats in de raad­zaal van het stad­huis voor slechts veer­tig ge­no­dig­den. Al­le an­de­re at­le­ten en hun en­tou­ra­ge kon­den de uitrei­king vol­gen via een li­vestream.

De ste­de­lij­ke Sport­tro­fee, de hoofd­prijs van de avond, ging naar tri­at­leet Diego Van Looy. Hij reeg het af­ge­lo­pen jaar de over­win­nin­gen aan el­kaar. De Hom­be­ke­naar was on­der meer de bes­te in de Iron­man van Is­rael en de ma­ra­thon van Lan­za­ro­te. Hij won ook de du­atlon op Mal­lor­ca en het we­reld­kam­pi­oen­schap du­atlon.

De 15-ja­ri­ge Jut­ta Ver­kest kreeg dan weer de tro­fee voor Sport­be­lof­te. De gym­nas­te van Gymf­lex is een vas­te waar­de in de Bel­gi­sche jeugd­teams toe­stel­tur­nen. De Me­chel­se traint al sinds 2014 aan de top­sport­school in Gent. The­op­hiel Meys werd in de bloe­me­tjes ge­zet voor zijn ja­ren­lan­ge in­zet voor Ta­fel­ten­nis­club TTK-Real.

De G-sport­tro­fee ging naar Daan De Bec­ker van AC Ly­ra. De at­leet werd twee­de op de 1.500 me­ter op de Spe­ci­al Olym­pics en ver­be­ter­de het Bel­gisch re­cord op die­zelf­de af­stand, de 800 me­ter in­door en in­door ko­gel­sto­ten. Hij kreeg de prijs uit han­den van G-sport­am­bas­sa­deur Piet den Boer. “Daan is een voor­beeld voor an­de­re spor­ters én G-spor­ters. Hij laat zien dat ie­der­een kan spor­ten en suc­ces­sen kan be­le­ven. Ie­der­een moet zijn of haar ta­len­ten kun­nen ont­dek­ken en ont­plooi­en. Daar­om is de­ze tro­fee ex­tra spe­ci­aal en van groot be­lang.”

Elk jaar hul­digt de sport­raad al­le kam­pi­oe­nen van­af pro­vin­ci­aal ni­veau. “He­laas kon­den we niet ie­der­een uit­no­di­gen. Daar­om zal ik al­le kam­pi­oe­nen per­soon­lijk be­zoe­ken om de me­dail­les en be­kers te over­han­di­gen”, zegt Sport­sche­pen Ab­drah­man Lab­sir (Vld-Groen-m+). “Want ie­der­een ver­dient er­ken­ning voor zijn of haar knap­pe ge­le­ver­de pres­ta­tie. Ik ben enorm trots dat we zo­veel spor­tie­ve, suc­ces­vol­le en ge­ën­ga­geer­de Me­che­laars in de bloe­me­tjes kun­nen zet­ten.

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? Be­hal­ve Diego Van Looy (twee­de van links) vie­len ook nog an­de­re sport­kam­pi­oe­nen in de prij­zen.
FOTO JOREN DE WEERDT Be­hal­ve Diego Van Looy (twee­de van links) vie­len ook nog an­de­re sport­kam­pi­oe­nen in de prij­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium