Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Stad wil Me­chel­se Ves­ten om­to­ve­ren tot kli­maat­wijk

Met warm­te­net om ener­gie­ver­bruik te doen da­len

-

Van te wei­nig am­bi­tie op het vlak van duur­zaam­heid kan je het Me­chel­se stads­be­stuur niet be­schul­di­gen. De stad is lau­re­aat van een pro­jec­top­roep en wil on­der­zoe­ken of het mo­ge­lijk is om van de Me­chel­se Ves­ten een toon­aan­ge­ven­de kli­maat­wijk te ma­ken waar een warm­te­net het ener­gie­ver­bruik moet doen da­len.

De denk­oe­fe­ning ka­dert in een pro­jec­top­roep die voor de zo­mer aan lo­ka­le be­stu­ren en pu­blie­ke op­dracht­ge­vers werd ge­richt om hen te on­der­steu­nen bij con­cre­te re­con­ver­sie­pro­jec­ten op schaal van een wijk. Van de veer­tien pro­jec­ten die wer­den in­ge­diend, is Me­che­len een van de drie lau­re­a­ten met het pro­ject ‘Ruim­te voor ener­gie langs de Me­chel­se Ves­ten’. Ook Kort­rijk en Leu­ven kun­nen op steun re­ke­nen.

Er zal on­der­zocht wor­den of het mo­ge­lijk is om de be­staan­de ap­par­te­ments­ge­bou­wen op de Me­chel­se Ves­ten aan te slui­ten op een warm­te­net. Er zal even­eens be­ke­ken wor­den hoe ei­ge­naars on­der­steu­ning kun­nen krij­gen bij de col­lec­tie­ve ener­ge­ti­sche re­no­va­tie van de­ze ver­ou­der­de ap­par­te­ments­ge­bou­wen. De uit­ein­de­lij­ke be­doe­ling is om van de Me­chel­se Ves­ten een toon­aan­ge­ven­de kli­maat­wijk te ma­ken. De stad kan daar­voor re­ke­nen op on­der­steu­ning van Vlaan­de­ren.

Vol­gens sche­pen van Ener­gie, Kli­maat en Duur­zaam­heid Ma­ri­na

De Bie be­vindt een be­hoor­lijk groot deel van al­le ap­par­te­men­ten in Me­che­len zich op de Ves­ten. “Zo’n 14% of 1.855 ap­par­te­men­ten in to­taal. Bo­ven­dien zijn ve­len daar­van in een ener­ge­tisch slech­te staat. De heraan­leg van de Ves­ten, die er op ter­mijn moet ko­men na het ope­nen van de tan­gent, is daar­bij een kans om het warm­te­net ef­fec­tief aan te leg­gen”, zegt De Bie.

Het pro­ject zou moe­ten lei­den tot een warm­te­net langs de stads­ring en het weg­wer­ken van ob­sta­kels voor de col­lec­tie­ve re­no­va­tie van ap­par­te­ments­ge­bou­wen. Erg con­creet is het nog niet, maar sche­pen De Bie zegt wel te wil­len be­kij­ken hoe de stad een gron­di­ge re­no­va­tie van ap­par­te­ments­ge­bou­wen kan hel­pen re­a­li­se­ren. Bo­ven­dien wil ze on­der­zoe­ken of ge­bou­wen on­der­ling kun­nen ver­bon­den wor­den met een warm­te­net. “Warm­te­net­ten zijn com­plexe tra­jec­ten waar be­hoor­lijk wat tijd voor no­dig is om ze aan te leg­gen. Van­daar de nood­zaak om hier nu mee te star­ten. Evi­dent zal het dus niet zijn, maar sci­en­ce­fic­ti­on is het even­min. Pas door de stu­die uit te voe­ren, kun­nen we zicht krij­gen op de kan­sen en uit­da­gin­gen hier­van”, be­sluit De Bie.

 ?? FOTO RR ?? Een deel van de Me­chel­se Ves­ten aan de Ko­nin­gin Astrid­laan
FOTO RR Een deel van de Me­chel­se Ves­ten aan de Ko­nin­gin Astrid­laan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium