Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Klein-Wil­le­broek heeft voort­aan ook een buurt­in­for­ma­tie­net­werk

-

Het buurt­in­for­ma­tie­net­werk (BIN) Klein-Wil­le­broek is of­fi­ci­eel door bur­ge­mees­ter Ed­dy Be­vers (N-VA) en de be­trok­ken part­ners op­ge­start. Een BIN is een sa­men­wer­kings­ver­band tus­sen in­wo­ners en lo­ka­le po­li­tie bin­nen een be­paal­de buurt. In dit ge­val Klein-Wil­le­broek: de stra­ten Ant­werp­se­steen­weg, Dwars­dijk, Heindonk­straat, Hoofd, Louis De­naey­er­kaai, Oost­vaart­dijk, Sas­plein, School­straat, Volks­straat en West­vaart­dijk.

“Het doel is om het al­ge­me­ne vei­lig­heids­ge­voel te ver­ho­gen, de so­ci­a­le con­tro­le te be­vor­de­ren en het be­lang van pre­ven­tie te ver­sprei­den. Dat al­les ge­kop­peld aan per­ma­nen­te in­for­ma­ti­e­uit­wis­se­ling”, legt bur­ge­mees­ter Ed­dy Be­vers uit.

De klok rond

Ver­dach­te han­de­lin­gen dient ie­der­een, niet al­leen BIN-par­ti­ci­pan­ten, zo snel mo­ge­lijk door te ge­ven aan de meld­ka­mer via 015.464.464. Dat kan de klok rond. Wan­neer in­for­ma­tie re­cent is, ont­van­gen de BIN-le­den met­een een ge­spro­ken bood­schap met een mel­ding en even­tu­e­le tips.

Een ver­dacht in­di­vi­du dat om 3u ’s nachts plots in een groot aan­tal wo­nin­gen het licht ziet aan­gaan, weet met an­de­re woor­den dat hij be­ter kan ver­trek­ken. Het eer­ste Wil­le­broek­se BIN ging van start in 2016.

www.wil­le­broek.be

De par­ti­ci­pan­ten, met rechts bur­ge­mees­ter Ed­dy Be­vers, bij het on­der­te­ke­nen van het Klein-Wil­le­broek­se BIN.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium