Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Spo­ren van as­best op wer­ven in Schaaf­straat en Rij­weg

Aan­ne­mer wacht op re­sul­ta­ten van on­der­zoek om ver­vuil­de grond af te voe­ren

- PA­TRICK POPPE

Twee as­best­haar­den in Br­eendonk (Puurs-Sint-Amands) heb­ben de aan­dacht ge­trok­ken van de N-VA-frac­tie in de ge­meen­te­raad. Guy Cools voel­de daar­bij de mi­li­eu­sche­pen aan de tand.

“Er zijn al veel graaf­wer­ken ge­beurd voor de nuts­voor­zie­nin­gen van de nieu­we ver­ka­ve­ling die in­ge­slo­ten ligt tus­sen de Rij­weg, de A12 en de Schaaf­straat in Br­eendonk”, be­gon Cools zijn be­toog. “Nu blijkt het he­le ter­rein af­ge­slo­ten met een hek­ken aan de kant van de Rij­weg. Daar­aan werd een niet mis te ver­sta­ne bood­schap aan­ge­bracht: ‘ge­vaar as­best’. We wil­len ui­ter­aard we­ten wat er al ge­beurd is en hoe de ver­sprei­ding van as­best­ve­zels kan te­gen­ge­gaan wor­den.” Cools, zelf Br­eendon­ke­naar, trok met een rist vra­gen naar de ge­meen­te­raad.

Ge­meen­te be­trok­ken par­tij

“Het gaat hier om de ver­ka­ve­ling en een pri­vaat pro­ject met twin­tig ka­vels aan de kant van de Schaaf­straat en een ka­vel aan de kant van de Rij­weg”, zei sche­pen van Mi­li­eu Alex Goet­hals (CD&V). “Aan de kant van de Schaaf­straat is de ge­meen­te zelf be­trok­ken par­tij door de ver­wer­ving van een

Alex Goet­hals

aan­tal aan­slui­ten­de per­ce­len in func­tie van na­tuur­ont­wik­ke­ling en wa­ter­be­heer. Er zijn al graaf­wer­ken uit­ge­voerd aan de ach­ter­zij­de van de ka­vels van de Schaaf­straat om een gracht aan te leg­gen. Daar­bij werd de grond con­form het tech­nisch ver­slag in apar­te sta­pels op fo­lie ge­legd en waar no­dig af­ge­dekt. Want in het ver­slag staan ook een aan­tal ‘as­best­ver­dach­te zo­nes’ ver­meld in de fun­de­ring. Bij de fei­te­lij­ke graaf­wer­ken bleek er op die plaats ge­luk­kig geen as­best te zijn. Door de re­gen van de laat­ste we­ken kon­den de­ze wer­ken ex­tra vei­lig wor­den uit­ge­voerd, om­dat er wei­nig tot geen stof vrij­kwam. De bo­dem­sa­ne­rings­des­kun­di­gen van ABO heb­ben van de grond­sta­pels

Een dui­de­lij­ke bood­schap aan de graaf­wer­ken.

Sche­pen van Mi­li­eu

“Het as­best aan de Rij­weg is af­kom­stig van sluik­stor­ten en mis­schien ook van de af­braak van een tank­sta­ti­on.”

bij­ko­men­de sta­len ge­no­men en la­ten tes­ten om te zien of een ver­de­re af­per­king van de ver­vuil­de de­len mo­ge­lijk was.”

Af­kom­stig van sluik­stor­ten

Alex Goet­hals: “De in­gre­pen op het per­ceel aan de kant Rij­weg zijn een vol­le­dig pri­vaat ge­ge­ven. Het as­best is hier af­kom­stig van

sluik­stor­ten en mis­schien ook van de af­braak van een voor­ma­lig tank­sta­ti­on. De ge­meen­te is hier al­leen bij be­trok­ken voor de hand­ha­ving. Voor­lo­pig is al­leen het groen ge­rooid in af­wach­ting van de ver­de­re grond­wer­ken. Ook die wer­ken wer­den en wor­den ver­der be­ge­leid door een er­kend bo­dem­sa­ne­rings­des­kun­di­ge (ABO). Er is al een aan­ne­mer aan­ge­steld om de ver­vuil­de grond van bei­de si­tes af te voe­ren. Die wacht mo­men­teel op de re­sul­ta­ten van de bij­ko­men­de sta­len om de­ze wer­ken op te star­ten. Als daar ef­fec­tief as­best wordt aan­ge­trof­fen, zul­len ze dat con­form de richt­lij­nen moe­ten weg­ne­men.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium