Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Meer fiet­sen­stal­lin­gen op weg naar sta­ti­on

-

Bij mon­de van Pe­ter Lemmens vroeg de Vlaams Be­lang-frac­tie om te be­kij­ken of er niet meer fiet­sen­stal­lin­gen aan het sta­ti­on van Puurs kun­nen ko­men. “Door de co­rona­cri­sis stond al­les on hold. Vo­ri­ge week werd per mail be­ves­tigd dat er nu echt werk van wordt ge­maakt”, re­a­geer­de sche­pen van Mo­bi­li­teit Alex Goet­hals (CD&V).

“Het af­ge­lo­pen jaar zijn er ver­schil­len­de con­tac­ten ge­weest met zo­wel In­fra­bel als de NMBS voor de uit­brei­ding”, zei Alex Goet­hals, sche­pen van Mo­bi­li­teit (CD&V). “Er werd be­loofd om dat zo snel mo­ge­lijk uit te voe­ren, maar door de co­rona­cri­sis stond al­les on hold. We lie­ten al twee­maal per jaar de zo­ge­he­ten wees­fiet­sen ver­wij­de­ren, maar dan nog was er een te­kort aan plaats. Vo­ri­ge week werd per mail be­ves­tigd dat er nu echt werk van wordt ge­maakt.”

Ope­ning in om­hei­ning

De sche­pen ci­teer­de uit de mail van zijn con­tact­per­soon bij de NMBS. “We ne­men con­tact op met on­ze dienst Build om af­spra­ken te ma­ken in­za­ke het plaat­sen van de ex­tra rek­ken en het ma­ken van een ope­ning in de om­hei­ning rich­ting per­ron, zo­als af­ge­spro­ken. We zul­len de zo­ne la­ten uit­te­ke­nen

Er komt ook een ope­ning in de om­hei­ning rich­ting per­ron aan het sta­ti­on in Puurs.

op plan, zo­dat we kun­nen na­gaan hoe­veel fiets­rek­ken er kun­nen staan aan de lin­ker­zij­de van het sta­ti­ons­ge­bouw.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium