Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mo­tard van po­li­tie zwaar­ge­wond na val

-

Een 25-ja­ri­ge mo­tard van po­li­tie Me­che­len-Wil­le­broek is zwaar­ge­wond ge­raakt na een on­ge­luk­ki­ge val­par­tij in Ant­wer­pen. Dat ge­beur­de in de Jos Bra­bants­tun­nel, on­der het Ope­ra­p­lein. Bij het on­ge­val wa­ren geen an­de­re voer­tui­gen be­trok­ken.

Het on­ge­val ge­beur­de rond 13.30u, tij­dens een op­lei­ding van po­li­tie­school Cam­pus Vesta. Om een nog on­dui­de­lij­ke re­den kwam een van de op­lei­ders, een 25-ja­ri­ge mo­tard van po­li­tie­zo­ne Me­che­len-Wil­le­broek, zwaar ten val. “Er wa­ren geen an­de­re voer­tui­gen bij het on­ge­val be­trok­ken”, be­ves­tigt Wouter Bruyns van de Ant­werp­se po­li­tie.

Eer­ste zor­gen ter plaat­se

Het slacht­of­fer kreeg ter plaat­se de eer­ste zor­gen toe­ge­diend, maar werd na­dien met zwa­re ver­won­din­gen naar het zie­ken­huis ge­bracht. Hij ver­keert niet in le­vens­ge­vaar.

“We doen er als korps al­les aan om de col­le­ga’s en zijn fa­mi­lie op te van­gen”, zegt Dirk Van de Sande, woord­voer­der van de po­li­tie­zo­ne Me­che­len-Wil­le­broek. Om de hulp­dien­sten de tijd en ruim­te te ge­ven, werd de tun­nel een tijd­lang af­ge­slo­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium