Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Scho­len­groep te­kent in op edu­ca­tie­ve film­pjes

Ex-kin­der­bur­ge­mees­ter pre­sen­teert op plat­form Xsnap­da

- www.xnap­da.be

De acht ge­meen­te­lij­ke scho­len van scho­len­ge­meen­schap An­ker uit Bonheiden, Duffel en SintKa­te­lij­ne-Wa­ver met hun 1.700 leer­lin­gen in op het di­gi­ta­le leer­plat­form Xsnap­da vol edu­ca­tie­ve film­pjes.

“Xnap­da is een on­li­ne plat­form boor­de­vol edu­ca­tie­ve film­pjes voor de la­ge­re school. Leer­lin­gen van het eer­ste tot en met het zes­de leer­jaar vin­den er film­pjes over wis­kun­de, taal, spel­ling, we­reld­ori­ën­ta­tie en Frans”, legt voor­zit­ter van scho­len­ge­meen­schap An­ker en Bon­hei­dens sche­pen van On­der­wijs Bart Van­mar­c­ke (Open Vld) uit. “On­ze scho­len­ge­meen­schap zag in de­ze co­ro­na­tijd met­een de meer­waar­de in van de­ze di­gi­ta­le tool: zelf­stan­dig le­ren, tijd­be­spa­ring voor de leer­kracht, af­wis­se­ling en va­ri­a­tie, ver­ho­ging van de leer­mo­ti­va­tie, snel­le­re re­sul­ta­ten én het is breed in­zet­baar met een rui­me waai­er aan mo­ge­lijk­he­den.”

Een van de tien pre­sen­ta­to­ren in de film­pjes is ex-kin­der­bur­ge­mees­ter van Bonheiden Han­nel­o­re Van der Ley­den (23). “Tij­dens co­ro­na werd ons plat­form po­pu­lair en in­mid­dels ma­ken heel wat scho­len er­van ge­bruik”, ver­telt ze. Han­nel­o­re sol­li­ci­teer­de des­tijds als pre­sen­ta­tor bij VTM Ka­zoom (nu VTM Kids) en een van de pro­gram­ma­ma­kers die la­ter Xsnap­da op­richt­te zag ta­lent in haar. “Dit lag in de lijn van mijn le­ra­ren­op­lei­ding. Ik heb dus geen se­con­de ge­twij­feld, het is he­le­maal mijn ding”, ver­telt ze.

Han­nel­o­re is he­le­maal ge­be­ten door les­ge­ven. Ze geeft ook les aan TSM in Me­che­len en aan OKAN-leer­lin­gen (Ont­haal­klas An­ders­ta­li­ge Nieuw­ko­mers). “Ik maak voor­al film­pjes over mijn vak­ge­bie­den, we­reld­ori­ën­ta­tie en taal. Zo heb ik de Xsnap­da­film­pjes ge­bruikt om mijn OKANleer­lin­gen tijds­aan­dui­din­gen bij te bren­gen en met geld om te gaan.” Ver­der geeft ze in ba­sis­school De Mart in Rij­me­nam nog sport en spel. “Dat is ge­groeid van­uit de jeugd­dienst in Bonheiden, vroe­ger was ik daar speel­plei­n­a­ni­ma­tor. Ik blijf het graag doen en schuim na school de scho­len af.”

Di­gi­ta­le slag­kracht

Het be­heers­co­mi­té van scho­len­ge­meen­schap An­ker gaf graag groen licht voor een on­li­ne abon­ne­ment. “Ook zij ‘snap­ten’ het be­lang van het plat­form voor hun 120 leer­krach­ten en zor­gen zo mee voor ex­tra di­gi­ta­le slag­kracht in het ge­meen­te­lijk on­der­wijs”, zegt Van­mar­c­ke nog.

 ?? FOTO EVB ?? Ex-kin­der­bur­ge­mees­ter Han­nel­o­re Van der Ley­den geeft les in Me­che­len en Rij­me­nam, maar pre­sen­teert ook in de on­li­ne film­pjes.
FOTO EVB Ex-kin­der­bur­ge­mees­ter Han­nel­o­re Van der Ley­den geeft les in Me­che­len en Rij­me­nam, maar pre­sen­teert ook in de on­li­ne film­pjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium