Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De eni­ge boer in Vlaan­de­ren die snij­biet teelt.

Leo Ver­vloet heeft niet-al­le­daag­se groen­ten op het veld staan in zijn tuin­bouw­be­drijf

-

Een veld vol met een soort sla. En over ie­der plant­je staat een wit­te stolp. Ik zag het nog nooit. “Het is krul­an­dij­vie en de stol­pen die­nen om de bin­nen­ste blaad­jes af te scher­men van de zon, zo­dat ze mooi licht blij­ven”, zegt tuin­der Leo Ver­vloet (59) uit SintKa­te­lij­ne-Wa­ver. Na een ge­sprek van bij­na twee uur be­sef ik dat het te­ke­nend is voor de ernst en het per­fec­ti­o­nis­me waar­mee hij en zijn vrouw hun fa­mi­lie­be­drijf be­he­ren.

Maar eerst ke­ren we een week te­rug in de tijd. Voor het eerst dit na­jaar bracht ik van de su­per­markt pas­ti­naak mee. Tien jaar ge­le­den was dat nog een ver­ge­ten groen­te, nu staat de pas­ti­naak op ge­lij­ke hoog­te met pak­weg de knol­sel­der en de groe­ne kool. Ter­wijl ik pas­ti­naak­pu­ree aan het ma­ken was, vroeg ik mij af hoe, waar en door wie de­ze groen­te ge­kweekt wordt. Een te­le­foon­tje naar BelOr­ta la­ter heb ik de ge­ge­vens van het tuin­bouw­be­drijf van Leo Ver­vloet (59) en zijn vrouw Mar­ti­ne Ver­schae­ren (55).

Fa­mi­lie­be­drijf

Een paar da­gen la­ter ont­vangt Leo mij op zijn erf. We zet­ten ons op het ter­ras. Een flauw na­jaars­zon­ne­tje houdt ons ge­zel­schap. “We zijn nog een echt ge­zins­be­drijf”, zegt Leo. “Ik run dit be­drijf sa­men met mijn vrouw. We zijn te klein om te kun­nen wed­ij­ve­ren met de gro­te tuin­bou­wers. We wer­ken ook be­wust zon­der per­so­neel. Als het no­dig is, komt mijn broer, die ook land­bou­wer is, mij wel even hel­pen. Om ons te on­der­schei­den van de al­ler­groot­sten zijn wij op zoek ge­gaan naar bij­zon­de­re teel­ten. De pro­duc­ten die wij oog­sten zit­ten al­le­maal min of meer in een ni­che­markt. We kwe­ken bij­voor­beeld als eni­ge in Vlaan­de­ren snij­biet. We oog­sten on­ge­veer 1.500 bak­ken per jaar. Veel daar­van gaat naar res­tau­rants. Om­dat ik de eni­ge ben die het teelt, krijg ik een eer­lij­ke maar cor­rec­te prijs voor de snij­biet. Ik kan op een re­la­tief klei­ne op­per­vlak­te dus meer ren­de­ment ha­len. Ik doe al­les op am­per 2 hec­ta­re grond.”

Leo en zijn vrouw be­gon­nen met het be­drijf in 1982. Leo was twin­tig jaar en om­dat hij de jong­ste van acht kin­de­ren was, moest hij geen le­ger­dienst doen. Leo nam het be­drijf over van zijn va­der. “Toen kweek­ten we nog meer tra­di­ti­o­ne­le groen­ten. In het voor­jaar was dat bloem­kool, in de zo­mer an­dij­vie en in de win­ter prei. La­ter zijn we over­ge­scha­keld naar an­dij­vie en krul­an­dij­vie. Toen an­dij­vie wat uit de mo­de ge­raak­te, zijn we ven­kel gaan kwe­ken. On­ge­veer tien jaar ge­le­den be­gon eerst mijn broer met pas­ti­naak en daar­na wij ook. Vier jaar ge­le­den start­te ik ook met snij­biet.”

Het na­deel bij het kwe­ken van der­ge­lij­ke ni­chepro­duc­ten is dat er wei­nig on­der­zoek naar ge­daan is om­dat er zo wei­nig pro­du­cen­ten zijn. Leo moest met val­len en op­staan de kneep­jes van het vak le­ren.

Wild­sei­zoen

Het ver­baast mij als Leo ver­telt dat er al in au­gus­tus pas­ti­naak ge­oogst wordt. “Dat is om­dat we er­naar­toe wer­ken. Maar laat mij u ver­tel­len dat de pas­ti­naak veel be­ter smaakt naar het jaar­ein­de toe. Op een be­paald mo­ment be­gint het loof te ver­wel­ken. Op dat mo­ment gaat al­le voe­ding naar de wor­tel toe en krijgt die veel meer smaak. Maar ja, eens het wild­sei­zoen gaat be­gin­nen, wil­len de men­sen ook pas­ti­naak op hun bord. Dat is zo met veel groen­ten. Wij, tuin­bou­wers, pro­be­ren ons aan te pas­sen. Wei­nig men­sen heb­ben nog voe­ling met de landbouw.”

Pas­ti­naak is bij ons pas sinds een tien­tal jaar weer po­pu­lair. Daar­voor was het echt een ver­ge­ten groen­te. “Het is ook niet zo mak­ke­lijk om te te­len. Het moei­lijk­ste mo­ment is de kie­ming. Als je geen ide­a­le om­stan­dig­he­den hebt om de za­den te la­ten kie­men in de grond, dan heb je een veel klei­ne­re op­brengst. Met een pre­ci­sie­zaai­ma­chi­ne wordt er om de 8 cen­ti­me­ter een zaad­je ge­legd. Dat ge­beurt in april. Als je ge­luk hebt, ko­men die al­le­maal uit. Maar dat is zel­den het ge­val. Eens de plant­jes uit­ko­men, moe­ten we het on­kruid be­strij­den. Van­af au­gus­tus be­gin­nen we dan te oog­sten. Eerst wordt het loof af­ge­maaid, dan gaan we met de rooi­ma­chi­ne aan het werk. Het voor­deel van pas­ti­naak is dat die ook wan­neer het vriest per­fect in de grond kan blij­ven staan zon­der aan kwa­li­teit in te boe­ten. De laat­ste pas­ti­na­ken oog­sten we eind maart. Het na­deel is dat je het­zelf­de per­ceel

 ??  ??
 ??  ?? Pas­ti­na­ken.
Pas­ti­na­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium