Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zelfs su­per­profs zijn niet im­muun

- DA­VID VAN DEN BROECK

Edu­ar­do Ca­ma­vin­ga, het 17-ja­ri­ge Fran­se top­ta­lent, was af­ge­lo­pen zon­dag door het dol­le heen. Na de 0-0 van Les Bleus te­gen Por­tu­gal toon­de hij via Snap­chat hoe hij het shirt van Cris­ti­a­no Ro­nal­do te pak­ken had ge­kre­gen. “Dit ga ik nooit was­sen”, schreef hij er­bij. Wist hij veel dat Ro­nal­do op dat mo­ment al be­smet was met Co­vid-19.

Het ver­ma­le­dij­de vi­rus spaart nie­mand. Ibra­hi­mo­vic, Ney­mar, Dy­bala,... test­ten de voor­bije maan­den al po­si­tief en nu dus ook de (op één na) bes­te voet­bal­ler op de­ze pla­neet. Ro­nal­do is dan ook nog eens een su­per­prof. Ie­mand die – ook op zijn 35ste nog – ma­ni­a­kaal met zijn li­chaam en ge­zond­heid be­zig is. Hij zal ge­schrok­ken zijn, gis­te­ren, want hij ver­toon­de geen symp­to­men. Maan­dag­avond post­te hij ook nog een sel­fie op In­st­agram, ge­no­men aan de eet­ta­fel, po­se­rend met zijn ploeg­maats.

Toch had hij het kun­nen zien aan­ko­men. De voor­bije week wer­den al twee spe­lers naar huis ge­stuurd na een positieve test. Eerst ver­liet ver­de­di­ger Fon­te de se­lec­tie, na­dien ook doel­man Lo­pes. Na het nieuws van Ro­nal­do leg­de het he­le team bij­ko­men­de tests af, die voor­lo­pig geen nieu­we ge­val

Een rui­me ze­ge (5-0) af­ge­lo­pen vrij­dag te­gen Wa­les en de terugkeer van Bor­nauw, Sa­ele­mae­kers en Vanheusden in de ba­sis na hun avon­tuur bij Ro­ber­to Mar­ti­nez. Het in­spi­reer­de de jon­ge Dui­vels niet tot een nieu­we gro­te pres­ta­tie. Ze lie­ten zich rin­ge­lo­ren te­gen een muur van Mol­da­vi­ërs en ver­speel­den zo hun lei­ders­plaats aan Duits­land. Het EK is plots weer in ge­vaar. len aan het licht brach­ten. Bonds­coach Fer­nan­do San­tos hoopt al­les­zins dat de mi­se­rie voor­bij is en dat de match van van­avond te­gen Zwe­den - ook voor de Na­ti­ons Le­a­gue - ge­woon kan plaats­vin­den.

Nog een rechts­zaak?

Maar wat met zijn aan­voer­der, die nu in zelf­iso­la­tie zit? Hij mist ui­ter­aard de uit­wed­strijd van Ju­ven­tus op Cro­to­ne, ko­men­de zaterdag, en het is nog maar de vraag of hij na­dien mee naar Kiev

Het plan van bonds­coach Jac­ky Ma­thijs­sen liep te­gen Mol­da­vië niet zo­als ver­wacht. Voor­af was af­ge­spro­ken dat Vanheusden en Sa­ele­mae­kers slechts één helft zou­den spe­len. Na rust kwa­men Faes en Ba­tail­le hun plaats in­ne­men. Dat ook aan­val­ler Co­las­sin al in mi­nuut 46 plaats ruim­de voor Open­da was niet ge­pland en zegt veel over het pro­bleem waar­mee de Dui­vels kamp­ten. Wat vrij­dag te­gen Wa­les zo vlot luk­te, na­me­lijk sco­ren, wil­de maar niet luk­ken in Mol­da­vië.

Bel­gië ging rus­ten met een 1-0ach­ter­stand en zou dat niet meer goed­ma­ken. Mol­da­vië prik­te in kan voor het Cham­pi­ons Le­a­gue­du­el van dins­dag op Dy­na­mo. Ook zal hij moe­ten om­kun­nen met de kri­tiek, want die is nu al­leen nog maar toe­ge­no­men. Een week ge­le­den raak­te im­mers al be­kend dat CR7 de qua­ran­tai­ne­maat­re­ge­len aan zijn laars had ge­lapt. Na­dat twee club­me­de­wer­kers co­ro­na had­den op­ge­lo­pen, zat hij sa­men met zijn Ju­ve-maats vast in een ho­tel in Tu­rijn, wach­tend op de uit­sla­gen van de nieu­we tests. Net als de Zuid-Ame­ri­kaan­se in­ter­na­ti­o­nals Dy­bala, Cu­a­dra­do, mi­nuut 38 een goal te­gen de net­ten na een cor­ner, dat vol­stond voor de ze­ge. De jon­ge Dui­vels had­den noch­tans 70 pro­cent bal­be­zit in de eer­ste helft, maar veel kan­sen vloei­den daar te­gen het ver­de­di­gen­de Mol­da­vië niet uit voort. Net voor rust kreeg Vanheusden wel dé kans op de 1-1na een vrije trap van De Ke­te­lae­re, maar zijn kop­bal was net niet goed ge­noeg.

Ook het nieu­we bloed in de twee­de helft bracht geen soe­laas. De Bel­gen kre­gen stil­aan wel wat meer kan­sen, maar de doel­man van Mol­da­vië stond tel­kens pal. Net voor het uur haal­de

Da­ni­lo en Ben­tan­cur ver­liet hij ech­ter het ho­tel vroeg­tij­dig om aan te slui­ten bij de na­ti­o­na­le ploeg.

De plaat­se­lij­ke ge­zond­heids­au­to­ri­tei­ten kon­den niet la­chen met die in­breuk. “De club zelf heeft ge­sig­na­leerd dat be­paal­de spe­lers de qua­ran­tai­ne­plaats heb­ben ver­la­ten. We zul­len het par­ket op de hoog­te bren­gen”, zei ver­ant­woor­de­lij­ke Ro­ber­to Tes­ti toen. Ro­nal­do ris­keert dus nog een rechts­zaak.

Ma­thijs­sen dan ook maar goal­get­ter Mi­ke Trésor Nday­is­hi­miye naar de kant voor Bous­said. On­der an­de­re Ba­tail­le kreeg nog een goe­de kans op de ge­lijk­ma­ker, maar het mocht niet ba­ten. Zelfs een pe­nal­ty in de 86ste mi­nuut vol­stond niet voor de 1-1. Sam­bi Lo­kon­ga lok­te de fout uit, maar Open­da ver­zuim­de om de straf­schop bin­nen te trap­pen. De Mol­da­vi­ërs smeer­den Bel­gië zo een twee­de ne­der­laag in de kwa­li­fi­ca­tie aan.

Gro­te con­cur­rent voor groeps­winst Duits­land won wel zijn match te­gen Bosnië en Her­zeg­o­vi­na (1-0, een doel­punt van An­der­lecht­spits Lu­k­as Nme­cha) en telt zo twee pun­ten voor­sprong op Bel­gië. En­kel de groeps­win­naars en de vijf bes­te twee­des plaat­sen zich voor het EK 2021.

Op 17 no­vem­ber wacht en­kel nog het du­el te­gen Bosnië en Her­zeg­o­vi­na.(vva)

MOL­DA­VIË: For­tu­na, Ma­ma­li­ga (63’ Bul­ma­ga), Re­ven­co, Cio­pa, Sti­na, Osi­pov (84’ Bors), Strais­ta­ri, Io­si­poi (63’ Ste­fu), Cles­cen­co, Gaiu, Voro­pai

BEL­GIË: Bo­dart, Bor­nauw, Sam­bi Lo­kon­ga, Vanheusden (46’ Faes), Sa­ele­mae­kers (46’ Ba­tail­le), Amu­zu, Nday­is­hi­miye (57’ Bous­said), Del­croix (71’ De Smet), De Ke­te­lae­re, Man­ga­la, Co­las­sin (46’ Open­da) DOEL­PUNT: 38’ Fur­tu­na 1-0

GELE KAAR­TEN: 44’ Osi­pov, 82’ Bul­ma­ga, 83’ Fur­tu­na, 87’ Re­ven­co, 87’ De Ke­te­lae­re

 ?? FOTO AP ??
FOTO AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium