Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Uit­stel komt toch niet zo slecht uit”

Bor­nem pak­te 4 op 6 maar hoopt com­pleet te zijn te­gen her­vat­ten

- PA­TRICK POPPE

Bor­nem deed zon­dag op Rapid Leest wat het moest doen: het won met 2-4 en ge­raak­te zo weg van de laat­ste plaats. Geel­rood hoopt zo snel mo­ge­lijk een ver­volg te brei­en aan die pres­ta­tie om zo een fik­se stap voor­uit te zet­ten in het klas­se­ment. “Maar mis­schien komt de nieu­we on­der­bre­king ons toch niet zo slecht uit”, zegt trai­ner Dan­ny De Sa­ger.

De match op Rapid Leest kon noch­tans niet slech­ter be­gin­nen voor Bor­nem, dat snel on­der druk kwam te staan en al na een kwar­tier op ach­ter­stand kwam. Het leek zo op­nieuw de fou­te kant op te gaan, maar de be­zoe­kers her­pak­ten zich. “Al bij al vond ik dat het nog vlot ging, ze­ker na­dat we de ge­lijk­ma­ker had­den ge­scoord en we dank­zij de twee­de goal van Ti­bo Van­meul­der met een voor­sprong gin­gen rus­ten”, zegt Ab­del Big­dad, die er met­een in de twee­de helft 1-3 van maak­te. Met zijn twee­de com­pe­ti­tie­doel­punt zet­te hij zijn ploeg de­fi­ni­tief op weg naar de over­win­ning. “Op het mo­ment dat ik scoor­de, leek de wed­strijd ge­speeld en was ik ei­gen­lijk al ze­ker dat we niet meer in de pro­ble­men zou­den ko­men. Toch was het nog even op­pas­sen ge­bla­zen toen Leest een tien­tal mi­nu­ten voor tijd scoor­de. Ge­luk­kig hiel­den we stand, met zelfs nog een la­te straf­schop­goal er­bo­ven­op. De ze­ge was meer dan ver­diend en was ook heel be­lang­rijk. We wil­den echt weg­ra­ken van die laat­ste plaats.”

Een mens zou kun­nen den­ken dat Bor­nem in een stij­gen­de vorm­cur­ve zat, maar het wordt af­wach­ten nu wan­neer de com­pe­ti­tie

Ab­del Big­dad viert de 1-3 te­gen Rapid Leest.

wordt her­vat. De uit­match op Kon­tich, voor­zien voor van­avond, valt al voor de twee­de keer in het wa­ter door co­ro­na. “Aan de ene kant had ik wel ver­der wil­len gaan op dit elan”, zegt trai­ner Dan­ny De Sa­ger. “Aan de an­de­re kant had­den we nog al­tijd vier af­we­zi­gen: twee door co­ro­na en twee door een bles­su­re. Het komt ons dus mis­schien

nog goed uit dat we de­ze match op­nieuw moe­ten uit­stel­len. Hoe lang weet geen mens, maar we hou­den al­weer re­ke­ning met een on­der­bre­king van een maand. We gaan pro­be­ren twee, drie keer per week door te trai­nen, zo­dat we klaar zijn te­gen het mo­ment dat we op­nieuw com­pe­ti­tie mo­gen spe­len.”

Na het pijn­lij­ke 2-4-thuis­ver­lies te­gen een jeug­dig Bor­nem is Rapid Leest weg­ge­zakt naar de laat­ste plaats in het klas­se­ment.

De Lees­te­naars klam­pen zich vast aan de terugkeer van Imad Ama­zou en Lot­har Hens. Die laat­ste speel­de voor het eerst in ze­ven maan­den een wed­strijd met in­zet.

“Daar ben ik blij om, maar over het re­sul­taat kan je al­leen maar on­ge­luk­kig zijn”, zegt Hens. “We kwa­men nog wel op voor­sprong, maar speel­den ons­zelf na­dien com­pleet uit de match. We ga­ven de goals veel te sim­pel weg en wer­den con­ti­nu op snel­heid ge­pakt. Ter­wijl Bor­nem toch een te­gen­stre­ver was die bin­nen on­ze mo­ge­lijk­he­den lag. In die zin is het jam­mer dat we de pun­ten lie­ten lig­gen. Al is er nog geen man over­boord. Kan je in eer­ste pro­vin­ci­a­le een keer­tje een reeks­je neer­zet­ten, dan maak je met­een een sprong. Als we beet­je bij beet­je vol­tal­lig ge­ra­ken en iets meer au­to­ma­tis­men in het elf­tal kun­nen slij­pen, moet dat ze­ker ook luk­ken. Het is nu voor­al ook zaak om niet in pa­niek te slaan. Eens we op toe­ren­tal zijn, zal dit Leest zijn pun­ten wel pak­ken.”

 ?? FOTO TOM GOY­VAERTS ??
FOTO TOM GOY­VAERTS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium