Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We heb­ben de ide­a­le leef­tijd”

-

Lei­der Put­te haal­de vo­rig week­end ver­nie­ti­gend uit. Lin­da Olen werd met een 0-6pan­doe­ring het kind van de re­ke­ning.

“Olen be­gon heel ge­slo­ten”, ver­telt aan­voer­der Jeroen Trogh. “Maar na twin­tig mi­nu­ten open­de ik de sco­re met een af­stands­schot. Daar­na kwam er meer ruim­te, waar wij dank­baar ge­bruik van maak­ten. Bij de rust stond het al 0-4 en was de wed­strijd ge­speeld. Ui­t­ein­de­lijk werd het dan ook nog 0-6. Dit is mijn acht­ste sei­zoen bij Put­te en het is de eer­ste keer dat ik ons zo vlot weet sco­ren.”

Met 15 op 15 zijn Trogh en co. ook per­fect aan het sei­zoen be­gon­nen. “We spe­len al en­ke­le ja­ren sa­men en de meer­der­heid van de kern is rond de 28 jaar. Dat be­te­kent dat we nu de ide­a­le leef­tijd heb­ben en de brood­no­di­ge er­va­ring. We be­ho­ren tot de ti­tel­fa­vo­rie­ten, maar het is nu nog veel te vroeg om al te zeg­gen dat we kam­pi­oen gaan spe­len. We heb­ben nog maar vijf te­gen­stan­ders ge­had in een toch wel an­de­re reeks dan de voor­bije sei­zoe­nen.”

Maar co­ro­na strooit nu op­nieuw roet in het eten, want de com­pe­ti­tie wordt tot na­der or­der stop­ge­zet. “Ik had ge­hoopt dat we snel vijf­tien mat­chen zou­den heb­ben ge­speeld, want dan tel­de de rang­schik­king de­fi­ni­tief. En als we dan nog eer­ste had­den ge­staan, zou dat na­tuur­lijk mooi mee­ge­no­men zijn (lacht).”

Tis­selt doet het bij zijn terugkeer in twee­de pro­vin­ci­a­le ver­re van slecht. Toch staat de ploeg van trai­ner Frank Staes nog lang niet op zijn sterkst, want de top­sco­rer van het team werkt nog vol­op aan zijn co­me­back.

“In mei on­der­ging ik een heup­ope­ra­tie”, zegt Nour­di­ne Bena­li, de man over wie het gaat. “Twee we­ken lang mocht ik niets doen. Na­dien moest ik me nog lan­ge tijd be­hel­pen met kruk­ken. Daar­na volg­de een lan­ge re­va­li­da­tie, waar­door ik de he­le voor­be­rei­ding mis­te.”

Toch werd de Tis­selt­se top­sco­rer, die vo­rig sei­zoen als flank­spe­ler goed was voor liefst 29 doel­pun­ten, van­af de eer­ste speel­dag in de wed­strijd­kern op­ge­no­men. “Maar meer dan een we­ke­lijk­se kor­te in­val­beurt kon ik nog niet aan”, zegt de Brus­se­laar. “Vo­ri­ge zon­dag te­gen Duffel speel­de ik voor het eerst een vol­le­di­ge helft.”

Bena­li pro­fi­teer­de met­een om voor de eer­ste keer dit sei­zoen ook te sco­ren. “Na die lan­ge re­va­li­da­tie deed me dat bij­zon­der veel deugd. Dit had voor mij een nieu­we start kun­nen be­te­ke­nen. Daar­om komt het me bij­zon­der slecht uit dat er nu op­nieuw een op­schor­ting van de com­pe­ti­tie is. Ik kon al­leen nog maar be­ter wor­den door zo veel mo­ge­lijk te spe­len en wed­strijd­rit­me op te doen.”

LEON CEU­LE­MANS

 ?? FOTO TOM GOY­VAERTS ?? Nour­di­ne Bena­li op een ar­chief­beeld van vo­rig sei­zoen.
FOTO TOM GOY­VAERTS Nour­di­ne Bena­li op een ar­chief­beeld van vo­rig sei­zoen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium