Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Geen mak­ke­lij­ke over­win­ning”

-

Heindonk speel­de dit sei­zoen nog maar drie com­pe­ti­tie­wed­strij­den en was er tot zon­dag nog niet in ge­slaagd een doel­punt te sco­ren. Daar kwam te­gen Mui­zen ver­an­de­ring in. Na ne­gen­tig mi­nu­ten stond er een 4-2eind­stand op het bord. Bunow An­ga­for had met een hat­trick een ruim aan­deel in die over­win­ning.

“Het was al­les­be­hal­ve een ge­mak­ke­lij­ke over­win­ning”, ver­telt An­ga­for, die Heindonk on­danks de slech­te start een goed sei­zoen ziet spe­len. “We ston­den wel­is­waar al­tijd op voor­sprong, maar Mui­zen zat ons een he­le wed­strijd op de hie­len. Het had an­ders kun­nen lo­pen als de scheids­rech­ter ons had be­loond met één of meer­de­re straf­schop­pen. Tot twee­maal toe werd ik fou­tief af­ge­stopt in het straf­schop­ge­bied, maar tel­kens werd er niet ge­flo­ten. Maar goed, we won­nen en met de­ze groep kun­nen we het el­ke te­gen­stre­ver moei­lijk ma­ken. Dat heb­ben we ook te­gen Hom­beek en SC Me­che­len al be­we­zen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium