Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Dit komt niet on­ver­wacht”

Me­chel­se clubs to­nen be­grip voor be­slis­sing van bond

- GI­NO VAN LOOY

De be­slis­sing van Voet­bal Vlaan­de­ren om de com­pe­ti­tie voor de eer­ste ploe­gen stil te leg­gen, komt niet echt als een ver­ras­sing. Maar toch wor­den er bij som­mi­ge za­ken vra­gen ge­steld.

Voor­zit­ter Wal­ter Ver­strae­ten van der­de­na­ti­o­na­ler Nij­len had het zien aan­ko­men. “Vo­ri­ge week had ik al het ge­voel dat het on­ze laat­ste match was”, al­dus Ver­stra­ten. “Ge­luk­kig heb­ben we de der­by te­gen Hei­kant nog kun­nen spe­len voor 400 toe­schou­wers. Nu mag com­pe­ti­tie niet meer, maar we zou­den wel vriend­schap­pe­lijk mo­gen spe­len te­gen pak­weg Ly­raLier­se, waar ook 400 man op af kan ko­men. Daar­van ont­gaat me een beet­je de lo­gi­ca. Ik vraag me ook af hoe­veel U17-spe­lers het nog zien zit­ten om na een match in de re­gen een half uur met nat­te kle­ren in de au­to te krui­pen. Ik hoop dat de­ze si­tu­a­tie snel voor­bij is, maar ik vrees er­voor.” Voor­zit­ter Tom Dillen van eer­ste­pro­vin­ci­a­ler Be­vel vindt het spe­len van vriend­schap­pe­lij­ke mat­chen nog niet zo gek: “je blijft be­zig en de kan­ti­ne brengt nog iets op. We gaan het daar wel eens over heb­ben. Bij de jeugd had ik het be­gre­pen tot U12, die kin­de­ren ko­men aan­ge­kleed spe­len. Bij de ou­de­ren ligt dat wat moei­lij­ker. Maar over het al­ge­meen be­grijp ik de be­slis­sing wel.” Se­cre­ta­ris Staf Van den Ac­ker van der­de­pro­vin­ci­a­ler Schriek had al er­va­ring met het niet-dou­chen na

VOET­BAL

Jui­chen­de spe­lers op een voet­bal­veld: het zal bij de se­ni­o­res even du­ren voor­al­eer het op­nieuw te zien is.

de match. “In Heist was dat al lan­ger ver­bo­den. Bij het eer­ste elf­tal kre­gen we de uit­zon­de­ring dat ie­der­een af­zon­der­lijk mocht dou­chen, maar ja, dat is een nood­op­los­sing. Nu de kleed­ka­mers niet meer ge­bruikt moch­ten wor­den, zat dit er­aan te ko­men. Dat je wel oe­fen­mat­chen mag spe­len, is raar. Maar als de com­pe­ti­tie lang stil ligt, wordt dat mis­schien een op­tie.”

Se­cre­ta­ris Luc In­de­keu van vier­de­pro­vin­ci­a­ler Wie­k­evorst vindt het een ver­stan­di­ge be­slis­sing. “Ik kreeg el­ke dag te­le­foon­tjes van ou­ders van wie het kind in qua­ran­tai­ne moest, ge­luk­kig was er nog geen po­si­tief ge­val bij. An­ders

werd zelfs bij de jeugd met co­ro­na-af­ge­las­tin­gen die he­le com­pe­ti­tie een klu­wen. Mis­schien had men wel de kleed­ka­mers kun­nen la­ten ge­brui­ken per vier of zo, dan had er nog ge­speeld kun­nen wor­den. Door het dou­che­ver­bod in Heist de­den we het hier zo­als vroe­ger met em­mer­tjes en dat ging wel (lacht). Maar voor de clubs was het niet mak­ke­lijk om de sup­por­ters op een co­rona­vei­li­ge ma­nier te be­die­nen in de kan­ti­ne. Een boe­te be­draagt 750 eu­ro en dan ben je al je in­kom­sten kwijt. Ho­pe­lijk kun­nen we in 2021 weer nor­maal spe­len.”

VOET­BAL

1STE NA­TI­O­NA­LE

de vriend­schap­pe­lij­ke wed­strijd van zaterdag te­gen Borg­worm werd af­ge­last we­gens positieve co­ro­na­tes­ten bij de te­gen­stan­der.

KSK Heist:

3DE AF­DE­LING VV B

Usai moest in qua­ran­tai­ne na con­tact met een be­smet per­soon.

Hei­kant:

Nij­len:

Ne­sen viel na een half­uur uit met een en­kel­bles­su­re.

1STE PRO­VIN­CI­A­LE

Van Bou­wel had na de match veel last van zijn bil.

Lod­ders moest nog voor de pau­ze naar de kant met een knie­bles­su­re. Met­een na rust volg­de Meeus, die een ver­rek­king in de bil op­liep. Pele­man (bil) en Sa­bab­ti (knie) ont­bra­ken nog.

Sam d’Her­te­felt liep in een du­el en­ke­le ge­kneus­de rib­ben op en ruim­de plaats voor zijn broer Nick. Ver­biest vier­de zijn we­der­op­tre­den met een kor­te in­val­beurt.

2DE PRO­VIN­CI­A­LE A

kreeg van de scheids­rech­ter­com­mis­sie ge­lijk in ver­band met een dwa­ling van re­fe­ree Bart Jans­sens in de 0-4-ne­der­laag te­gen RVC Ho­boken. Doel­man Mi­chiels werd toen na een kwar­tier ten on­rech­te be­straft met een straf­schop en een ro­de kaart. Het dos­sier is over­ge­maakt aan het Pro­vin­ci­aal Co­mi­té, dat ten vroeg­ste over twee we­ken be­slist of de match al dan niet moet wor­den her­speeld.

3DE PRO­VIN­CI­A­LE B

eer­ste doel­man Ver­voort is out met een schou­der­bles­su­re, twee­de doel­man Vet­ters viel een kwar­tier voor tijd uit met een knie­bles­su­re.

Be­vel:

Rapid Leest:

Op­puurs:

Tis­selt

Hal­laar:

Put­te:

De Rij­ck viel uit na een zwa­re trap op de en­kel.

3DE PRO­VIN­CI­A­LE C

De Cock luk­te te­gen Ne­te­zo­nen de ope­nings­tref­fer, maar moest tij­dens de rust door een lies­bles­su­re zijn plaats af­staan aan Gom­mers. Die slaag­de er nog niet in een ba­sis­plaats te ver­o­ve­ren. Hij mis­te een straf­schop, maar in de slot­mi­nuut scoor­de de in­val­ler nog wel de 3-0.

FC Katelijne:

VOET­BAL 4DE PRO­VIN­CI­A­LE E

Lam­brechts viel uit met een lies­bles­su­re. LIEFHEBBER­SVOETBALLI­GA

FC De Weerdt Ber­laar won met 4-0 te­gen FC Val­vec­ke. In eer­ste af­de­ling wer­den drie van de zes mat­chen uit­ge­steld, waar­on­der de top­per tus­sen FC Fla­min­go Me­che­len en FC Hei­dester.

Gras­hei­de:

BILJART

NIDM

In eer­ste af­de­ling van de Na­ti­o­na­le In­ter­club Drie­ban­den won

100 Lier 1 op de der­de speel­dag met 5-3 te­gen Brug­se 1. 1 won met 2-6 te­gen Kort­rijk­se 1. Op De Meir 1 en Mis­ter 100 Lier 1 de­len na drie speel­da­gen de lei­ding.

DU­ATLON

BK JEUGD

Thijs Bal­te

Op De Meir Em­blem

(SP&O) werd zon­dag Bel­gisch kam­pi­oen in jeugd A in Ei­gen­bra­kel. Hij haal­de het in 59’26” met 38 se­con­den voor­sprong op Pep Del­vaux. maak­te het suc­ces voor SP&O com­pleet door bij de meis­jes jeugd A de ti­tel bin­nen te ha­len.

Pau­li­ne De Groof

VOLLEYBAL

BE­KER VAN BEL­GIË: WED­STRIJ­DEN UIT­GE­STELD On­danks het feit dat er dins­dag­avond nog ge­speeld mocht wor­den, be­slis­te de bond om ook die wed­strij­den niet te la­ten spe­len. Puurs en Men­do kwa­men dus niet in ac­tie.

VROUWENVOE­TBAL

Mis­ter

1STE PRO­VIN­CI­A­LE

ver­speel­de zijn eer­ste pun­ten na een 0-1-ver­lies te­gen Noor­se. pak­te zijn eer­ste pun­ten na een 1-4-ze­ge in Westmalle.

2DE PRO­VIN­CI­A­LE

leed een eer­ste ne­der­laag: het ver­loor met 4-2 in Arendonk. Pas in de laat­ste mi­nu­ten kon Hei­kant nog twee keer sco­ren. Lei­der dat met 1-0 won te­gen Zam­mel, staat na vijf wed­strij­den al vijf pun­ten voor op de twee­de, Hei­kant.

SC Me­che­len

Da­vo Puurs

Ber­laar-Hei­kant

Be­vel,

WIEL­REN­NEN

 ?? FOTO KOEN FASSEUR ??
FOTO KOEN FASSEUR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium