Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“De stand houdt ons niet be­zig”

- BRAM MAES BRY­AN BULTHEEL

Krui­be­ke won met 2-1 van con­cur­rent Hei­kant Ze­le waar­door het, me­de door het ver­lies van Haas­donk, mee aan de lei­ding komt.

“Mijn dank gaat uit naar T2 Mi­chiel Jo­ris en kee­pers­trai­ner Glenn Gel­dof”, zegt Luc De Roover. “Ik­zelf heb wel ne­ga­tief ge­test, maar aan­ge­zien mijn vrouw po­si­tief had ge­test, moest ik tien da­gen in qua­ran­tai­ne blij­ven. Ik heb de match wel va­nop af­stand ge­volgd. We heb­ben de match voor 75 pro­cent ge­con­tro­leerd met vrij goed voet­bal en een zeer goe­de Sam­my Jooh­ma. Bij een 2-0stand gin­gen we jam­mer ge­noeg ach­ter­uit voet­bal­len, waar­door we even de con­tro­le ver­lo­ren. Ik ben een te­vre­den trai­ner, want we staan toch maar mooi mee aan de lei­ding. Dat geeft voor ie­der­een een za­lig ge­voel.”

“We zijn in­der­daad goed aan de match be­gon­nen”, be­aamt Bram Maes. “In de eer­ste helft kwa­men we wei­nig of niet in de pro­ble­men. We had­den mis­schien meer dan één keer moe­ten sco­ren. In de twee­de helft werd het vrij­wel on­mid­del­lijk 2-0, maar daar­na heb­ben we het ons­zelf moei­lijk ge­maakt. Hei­kant kon nog de 2-1 ma­ken.”

“Het klas­se­ment houdt ons mo­men­teel nog niet echt be­zig. We zijn al­vast goed ge­start te­gen moei­lij­ke te­gen­stan­ders. We heb­ben nog te veel af­val in ons spel, dat is nog een werk­punt. Dat moet be­ter.”

“Voor de spe­lers die vo­rig jaar bij Krui­be­ke speel­den, is dit ze­ker een ver­a­de­ming”, stelt Bram Maes. “Een zwaar jaar zo­als vo­rig jaar wil nie­mand meer mee­ma­ken. We zijn goed be­gon­nen. Laat ons ho­pen dat we na de on­der­bre­king op dit elan ver­der kun­nen gaan.”

VOET­BAL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium