Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Tho­mas Mo­re 3D-print co­ro­na­hand­gre­pen voor stu­den­ten

-

De do­cen­ten Ont­werp- en Pro­duc­tie­tech­no­lo­gie van Cam­pus De Nay­er van de Tho­mas Mo­re Ho­ge­school in Sint-Katelijne-Wa­ver heb­ben zelf 3D-ge­prin­te hand­gre­pen ont­wik­keld. Zo wil­len ze hun steen­tje bij­dra­gen in de strijd te­gen het co­ro­na­vi­rus. De stu­den­ten van De Nay­er krij­gen een gra­tis set­je.

Het ont­werp voor de ‘Co­vid-19 No Touch Tool’ ont­stond al tij­dens de lock­down in maart. De do­cen­ten maak­ten des­tijds een be­perkt aan­tal van de­ze 3Dge­prin­te hand­vat­ten en be­zorg­den ze aan woon­zorg­cen­trum Den Olm in Bonheiden. “Met de hand­gre­pen ver­mijd je dat je recht­streeks con­tact moet ma­ken met een deur­klink, win­kel­kar­re­tje of een an­der po­ten­ti­eel be­smet op­per­vlak”, zegt do­cent Koen Geys­kens. Vo­ri­ge maand wer­den de hand­gre­pen in een veel gro­te­re op­la­ge bij­ge­maakt, zo­dat ie­de­re stu­dent op Cam­pus De Nay­er een gra­tis set­je kan krij­gen. “Van­af nu kan ie­de­re stu­dent de hand­gre­pen aan­vra­gen. Voor­lo­pig heb­ben we er 250 be­steld, maar om­dat we met een 3D-prin­ter wer­ken, zijn ze snel bij­ge­maakt als de vraag gro­ter zou zijn dan het aan­bod. Door de hand­gre­pen op gro­te schaal te ver­sprei­den op school, ho­pen we een ex­tra steen­tje bij te dra­gen in de strijd te­gen het co­ro­na­vi­rus.” Wie zelf een 3Dprin­ter heeft, kan de hand­gre­pen ook zelf ma­ken. Het 3D-print­be­stand voor de ‘No Touch Tool’ is te­rug te vin­den in de da­ta­bank van Thin­gi­ver­se.

 ?? FOTO RR ?? Wie een 3D-prin­ter heeft, kan de hand­gre­pen ook zelf ma­ken.
FOTO RR Wie een 3D-prin­ter heeft, kan de hand­gre­pen ook zelf ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium