Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Co­van­ce zoekt me­de­wer­kers om test­kits te pro­du­ce­ren

Op ter­mijn 60 nieu­we jobs bij be­drijf dat dien­sten le­vert aan far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie

-

Co­van­ce is een naam die u mis­schien niet zo be­kend in de oren klinkt. Het be­drijf le­vert een uit­ge­breid gam­ma aan dien­sten voor de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie. In het in­du­strie­park Me­che­lenNoord bouwt Co­van­ce een nieu­we pro­duc­tie­si­te van 10.000 vier­kan­te me­ter. Het star­ten met een pro­duc­tie­lijn om test­kits te pro­du­ce­ren. Be­gin 2021 kun­nen er 20 ex­tra me­de­wer­kers aan de slag, op ter­mijn wor­den dat er zelfs 60.

Co­van­ce, van oor­sprong een Ame­ri­kaans be­drijf, is uit­ge­groeid tot een toon­aan­ge­ven­de or­ga­ni­sa­tie op het vlak van ge­nees­mid­de­len­ont­wik­ke­ling en la­bo­ra­to­ri­um­testing. Co­van­ce was be­trok­ken bij de ont­wik­ke­ling van al­le top 50-ge­nees­mid­de­len die mo­men­teel op de markt zijn. Bo­ven­dien heeft Co­van­ce het groot­ste cen­tra­le la­bo­ra­to­ri­um­net­werk dat de bi­o­far­ma­ceu­ti­sche sec­tor be­dient.

De co­re­bu­si­ness van Co­van­ce zijn de dien­sten die ze aan­bie­den als cen­traal la­bo voor nieu­we me­di­ca­tie die op de markt komt. In dat la­bo, dat in Genè­ve staat, voert Co­van­ce tes­ten uit in op­dracht

van al­le gro­te spe­lers uit de far­ma-in­du­strie. Ook het Me­chel­se bi­o­tech­be­drijf Bio­car­tis sloot vo­rig jaar nog een we­reld­wij­de stra­te­gi­sche com­mer­ci­a­li­sa­tie­over­een­komst met het be­drijf.

“In Me­che­len gaan we bin­nen­kort star­ten met een pro­duc­tie­lijn om test­kits te ma­ken. Ook de di­s­tri­bu­tie er­van over heel Eu­ro­pa

zal van­daar­uit ge­beu­ren. Die test­kits wor­den tot op he­den in de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­maakt”, zegt de Me­chel­se Lu­cy Mil­ler, ma­na­ger bij Co­van­ce voor Eu­ro­pa, het Mid­den-Oos­ten en Afri­ka.

Job­dag op 22 ok­to­ber

Op 22 ok­to­ber or­ga­ni­seert Co­van­ce een job­dag om me­de­wer­kers

te re­kru­te­ren voor de nieu­we pro­duc­tie­si­te. “Het is de be­doe­ling dat on­ze nieu­we pro­duc­tie­lijn ac­tief is in maart 2021. De nieu­we me­de­wer­kers kun­nen ech­ter al aan de slag in ja­nu­a­ri of fe­bru­a­ri. We zoe­ken voor­na­me­lijk pro­duc­tie­me­de­wer­kers. Tij­dens de job­dag is er voor po­ten­ti­ë­le kan­di­da­ten een in­fo­ses­sie en een rond­lei­ding”, legt Mil­ler uit.

Voor de pro­duc­tie van de test­kits werd de be­staan­de ves­ti­ging in Me­che­len uit­ge­breid met een pro­duc­tie­si­te van 10.000 vier­kan­te me­ter. Het ge­bouw zelf is al een tijd­je klaar en mo­men­teel wordt de pro­duc­tie­lijn ge­ïn­stal­leerd. Vol­gens de plan­ning moet al­les ope­ra­ti­o­neel zijn in maart 2021.

WARD BOS­MANS

Ge­ïn­te­res­seer­den voor de job­dag kun­nen zich in­schrij­ven via careers.co­van­ce.com

Lu­cy Mil­ler

Ma­na­ger Co­van­ce

“De nieu­we pro­duc­tie­lijn moet ac­tief zijn in maart 2021. De nieu­we me­de­wer­kers kun­nen al aan de slag in ja­nu­a­ri of fe­bru­a­ri.”

 ?? FOTO RR ?? Voor de pro­duc­tie van de test­kits werd de be­staan­de ves­ti­ging van Co­van­ce in Me­che­len uit­ge­breid met een pro­duc­tie­si­te van 10.000 vier­kan­te me­ter.
FOTO RR Voor de pro­duc­tie van de test­kits werd de be­staan­de ves­ti­ging van Co­van­ce in Me­che­len uit­ge­breid met een pro­duc­tie­si­te van 10.000 vier­kan­te me­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium