Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kun­ste­naars ge­zocht om nuts­kas­ten te pim­pen

-

Het Bon­hei­den­se be­stuur roept via het plat­form #2820vraagt in­wo­ners op om nuts­kas­ten in zo­wel Bonheiden als Rij­me­nam te pim­pen met ori­gi­ne­le ont­wer­pen. De in­vul­ling van zo’n ‘kunst­box’ staat vol­le­dig vrij.

Om twaalf grij­ze nuts­kas­ten van elek­tri­ci­teits- of gas­voor­zie­nin­gen kleur te ge­ven, kan el­ke Bon­hei­de­naar tot en met 30 no­vem­ber ori­gi­ne­le ont­wer­pen in­stu­ren. Het be­stuur se­lec­teer­de in­mid­dels kas­ten al. “De ont­wer­pen ko­men als be­stic­ke­ring op de nuts­kas­ten zo­dat het straat­beeld at­trac­tie­ver wordt”, zegt sche­pen van Cul­tuur Mie­ke van den Bran­de (CD&V). De ge­meen­te wil met de ac­tie el­ke Bon­hei­de­naar aan­spre­ken en wie weet, aan­stor­mend ar­tis­tiek ta­lent ont­dek­ken.

“Bo­ven­dien is het een par­ti­ci­pa­tief tra­ject, daar zet­ten we graag op in. Mits goed­keu­ring van het ba­sis­ont­werp ge­ven we de kun­ste­naar vrij­heid”, legt de sche­pen uit. De ont­wer­pen kun­nen wor­den in­ge­stuurd tot en met 30 no­vem­ber. Een stuur­groep op­ge­richt van­uit de Cul­tuur­raad be­oor­deelt de in­ge­dien­de ont­wer­pen. Voor 17 de­cem­ber ont­vangt el­ke deel­ne­mer een be­richt of zijn/haar ont­werp al dan niet ge­se­lec­teerd is.

www.2820vraagt.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium