Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bib geeft fo­rum aan plaat­se­lijk schrijf­ta­lent

-

De bib van Put­te or­ga­ni­seert op 17 ok­to­ber voor het eerst De Beurs van de Put­se Au­teur. Tus­sen 10 en 13u ko­men een aan­tal plaat­se­lij­ke schrij­vers zich­zelf voor­stel­len in de bib en de aan­pa­len­de in­kom­hal van het ge­meen­te­huis. Om het li­te­rai­re ta­lent ex­tra in de kij­ker te zet­ten, werd voor het eerst ook een Gids van de Put­se Au­teur sa­men­ge­steld. “Daar­in staan al­le Put­se schrij­vers die an­no 2020 ac­tief zijn: van po­ë­ti­sche ta­len­ten en we­ten­schap­pe­lij­ke schrij­vers tot kin­der- en jeugd­au­teurs. Ook ro­mans en heem­kun­di­ge wer­ken ko­men aan bod”, zegt sche­pen van Cul­tuur Inge De Bie (Lijst Bur­ge­mees­ter). Al­le in­for­ma­tie over de schrij­vers komt op de web­si­te van de bib. Er is ook een gra­tis pa­pie­ren exem­plaar be­schik­baar. (kvro)

put­te.bi­bli­o­theek.be/put­se-au­teurs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium