Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Door­start groeit uit tot ge­dra­gen bur­ger­ini­ti­a­tief”

Hni­ta Jazz Club lan­ceert crowd­fun­ding voor brood­no­di­ge re­no­va­tie

- KRISTOF VAN ROMPAEY

Lief­heb­bers van jazz en cul­tuur in het al­ge­meen kun­nen hun duit in het zak­je doen voor de le­gen­da­ri­sche Hni­ta Jazz Club in Heist-op­den-Berg. De lang­ge­vel­hoe­ve in de Los­traat, waar de club in de ja­ren tach­tig haar in­trek nam, staat voor een gron­di­ge re­no­va­tie. De co­ö­pe­ra­tie­ve ven­noot­schap (CV) die het ge­bouw in haar be­zit heeft, lan­ceer­de een crowd­fun­ding en hoopt zo 50.000 eu­ro te le­nen van sym­pa­thi­san­ten.

Met in­tus­sen 65 jaar op de tel­ler geldt De Hni­ta Jazz Club als een van de oud­ste nog ac­tie­ve jazz­clubs in Eu­ro­pa. De grond­leg­ger was Heists jazz­ken­ner Juul Antho­nis­sen. Hij be­gon er­mee in zaal Ber­go­la op de Heist­se berg. Na­dien vond de club nog on­der­dak op een pri­vé­zol­der en in het To­ren­ge­bouw in Heist-cen­trum, bo­ven het toen­ma­li­ge po­li­tie­bu­reau. In 1983 kwam Hni­ta dan ‘thuis’ in de in­mid­dels be­ken­de hoe­ve in de Los­traat.

Crowd­fun­ding­plat­form

Na 35 jaar dienst als jazz­club was het pand in 2018 echt op­ge­leefd. Het dak lek­te en een ver­nieu­wing drong zich op. 96 sym­pa­thi­san­ten zet­ten de schou­ders on­der een coo­p­e­ra­tie­ve ven­noot­schap en koch­ten het ge­bouw sa­men aan. Maar hun am­bi­ties stop­pen niet bij een nieuw dak. In­tus­sen is de hoe­ve bin­nen­in ge­stript en wacht ze op een re­no­va­tie. Daar­voor doet de CV Hni­ta Jazz Club een be­roep op SoCrowd, een so­ci­aal crowd­fun­ding­plat­form dat or­ga­ni­sa­ties met een maat­schap­pe­lij­ke meer­waar­de on­der­steunt. Als de club er­in slaagt om zelf 50.000 eu­ro te le­nen via crowd­fun­ding, dan maakt SoCrowd daar een le­ning van 150.000 eu­ro van. Dat zou on­ge­veer moe­ten vol­staan om de werk­zaam­he­den te be­kos­ti­gen. “We hoe­ven dan geen hy­po­theek te ne­men op de hoe­ve”, zegt Gert De Bie van de

Bert Van Rooy, Lie­ven Lam­brechts, Gert De Bie en To­ni Ver­vloet aan de Hni­ta Hoe­ve. Het pand telt sinds 2018 maar liefst 96 me­de-ei­ge­naars.

Gert De Bie

co­ö­pe­ra­tie­ve ven­noot­schap. “Al ho­pen we voor­al ook dat het pro­ject op de­ze ma­nier een van on­der­uit ge­dra­gen bur­ger­ini­ti­a­tief wordt met een bre­de ba­sis in de ge­meen­te. We wil­len dus zo veel mo­ge­lijk men­sen met zo ver­schil­lend

mo­ge­lij­ke ach­ter­gron­den be­trek­ken bij de toe­komst van de club.”

Al­le hulp wel­kom

Ini­ti­eel ging Hni­ta op zoek naar vijf­tig men­sen die be­reid wa­ren om 1.000 eu­ro te le­nen aan het pro­ject. “Maar ook klei­ne­re be­dra­gen zijn ab­so­luut wel­kom. In­stap­pen kan al van­af 100 eu­ro”, geeft De Bie nog mee. “In­tus­sen heb­ben we via crowd­fun­ding al zo’n 65% van de be­no­dig­de 50.000 eu­ro in­ge­za­meld. Het af­los­sen van de le­ning ge­beurt ook via SoCrowd, en dat op tien jaar tijd. Wij be­ta­len af aan hen, zij be­ta­len op hun beurt hun aan­deel­hou­ders te­rug.”

De borg­stel­ling door de ge­meen­te stond gis­te­ren op de agen­da van de ge­meen­te­raad. Wie de re­no­va­tie wil on­der­steu­nen, vindt al­le in­for­ma­tie over het crowd­fun­ding­pro­ject on­li­ne te­rug. Nog voor de zo­mer van 2021 hoopt de club uit te pak­ken met de con­cre­te toe­komst­plan­nen. Dit na­jaar slaat ze eerst nog de han­den in el­kaar met Sta­mi­nee De Li­ving, con­cer­t­or­ga­ni­sa­tie Trip­pel-Twie­je-Nul en cul­tuur­cen­trum Zwa­ne­berg voor een goed­ge­vuld en te­ge­lijk co­rona­proof con­cert- en co­me­dy­pro­gram­ma.

CV Hni­ta Jazz Club “We heb­ben in­tus­sen al 65% van de be­no­dig­de 50.000 eu­ro in­ge­za­meld.”

www.hni­ta­jazz­club.be, www.fa­ce­book.com/hni­ta­jazz­club

 ?? FOTO KRISTOF VAN ROMPAEY ??
FOTO KRISTOF VAN ROMPAEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium