Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Co­ro­na stelt aan­stel­ling Ge­coro uit

-

Groen vindt dat de sa­men­stel­ling van een nieu­we Ge­meen­te­lij­ke Com­mis­sie voor Ruim­te­lij­ke Or­de­ning (Ge­coro) te lang op zich laat wach­ten. De meer­der­heid ver­de­digt zich. Door co­ro­na is de pro­ce­du­re tot aan­stel­len van kan­di­da­ten even­wel uit­ge­steld.

Maaike Bradt (CD&V) zegt dat de Ge­coro-le­den steeds be­noemd zijn voor zes jaar. “Hun be­noe­ming is trou­wens her­nieuw­baar. Tot de pro­ce­du­re voor de aan­stel­ling van nieu­we kan­di­da­ten niet is ge­beurd, blijft de ou­de com­mis­sie aan. Mo­men­teel zijn er geen ruim­te­lij­ke uit­voe­rings­plan­nen waar­voor ad­vies moet wor­den uit­ge­bracht door de Ge­coro”, ver­dui­de­lijkt de sche­pen. Ze voegt toe dat door de toe­ge­no­men werk­last en werk­druk voor de dienst om­ge­ving door de co­ron­a­pe­ri­o­de, de pu­bli­ca­tie voor de kan­di­daats­stel­ling voor de Ge­coro is uit­ge­steld en pas op de plan­ning staat be­gin 2021.

Groen-raads­lid Antho­ny Va­no­ver­schel­de zegt dat de ge­meen­te­raad via een be­noe­mings­be­sluit de sa­men­stel­ling van een nieu­we Ge­coro goed­keurt.

“Dat is niet ge­beurd. Wij zien dat de Ge­coro zo­wat 22 maan­den in een kunst­ma­ti­ge co­ma werd ge­hou­den en in­tus­sen rij­zen bouw­wer­ken als pad­den­stoe­len uit de grond. De Ge­coro hoeft geen vij­and te zijn, maar eer­der een hulp voor het be­stuur. De Ge­coro kan neu­traal oor­de­len”, al­dus Va­no­ver­schel­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium