Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Unia steunt stad in strijd te­gen ra­cis­me

-

De stad Me­che­len gaat in­ten­sie­ver sa­men­wer­ken met het re­gi­o­naal con­tact­punt van Unia. Op die ma­nier wil­len bei­de par­tij­en de strijd te­gen dis­cri­mi­na­tie ver­be­te­ren. Om de ver­nieuw­de aan­pak goed uit de verf te la­ten ko­men, zal Unia ook ver­hui­zen naar het So­ci­aal Huis in Me­che­len.

De sa­men­wer­king met Unia ver­trekt van­uit het be­stuurs­ak­koord van de stad. “Daar­in staat on­der meer dat Me­che­len wil in­zet­ten op prak­tijk­tes­ten om woon­dis­cri­mi­na­tie te­gen te gaan. Wij ad­vi­se­ren de stad daar­bij over het ju­ri­di­sche luik”, zegt Car­men Van Pu­ten­broeck van Unia.

“Unia gaat ook hel­pen een groot plan op te stel­len te­gen ra­cis­me en dis­cri­mi­na­tie”, klinkt het. “Me­che­len heeft na­me­lijk de am­bi­tie om een be­leid te voe­ren te­gen dis­cri­mi­na­tie dat voor al­le do­mei­nen geldt, van on­der­wijs of eco­no­mie tot bij­voor­beeld vrije tijd. Wij heb­ben de no­di­ge er­va­ring in het uit­wer­ken van zul­ke plan­nen.”

Een team lo­ka­le Unia-am­bas­sa­deurs zal ver­hui­zen naar het So­ci­aal Huis in de Lan­ge Schip­straat. Wie vra­gen of mel­din­gen heeft over ra­cis­me en dis­cri­mi­na­tie, kan er te­recht op af­spraak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium