Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ein­de­jaars­ac­tie krijgt for­se prij­zen­pot

Ge­meen­te­be­stuur en Uni­zo slaan han­den in el­kaar

-

Het ge­meen­te­be­stuur van PuursSint-Amands en de lo­ka­le af­de­ling van Uni­zo wil dit ein­de­jaar meer shop­pers aan­trek­ken om het co­ro­na­jaar te ver­zach­ten. Daar­om komt er een prij­zen­pot van 15.000 eu­ro voor wie in de ge­meen­te zijn of haar ein­de­jaars­in­ko­pen doet.

“We de­den dit jaar al heel wat ex­tra in­span­nin­gen voor on­ze mid­den­stand. Met de ex­tra P-Bon kreeg el­ke in­wo­ner van PuursSint-Amands de kans om een P-bon van 20 eu­ro aan te ko­pen en er maar 10 eu­ro voor te be­ta­len. Nu we stil­aan de don­ke­re ein­deSche­pen jaars­pe­ri­o­de in­gaan, ke­ken we uit naar mo­ge­lij­ke op­por­tu­ni­tei­ten om on­ze han­de­laars in de win­ter­maan­den nog ex­tra te on­der­steu­nen”, zegt Hil­de Van der Poor­ten, sche­pen van lo­ka­le eco­no­mie (CD&V).

“Zo kwam het idee om sa­men met UNI­ZO de jaar­lijk­se ein­de­jaars­ac­tie een se­ri­eu­ze boost te ge­ven. We zor­gen er de­ze keer voor dat al­le han­dels- en ho­re­ca­za­ken met pu­bliek toe­gan­ke­lij­ke ruim­te gra­tis kun­nen deel­ne­men aan de ein­de­jaars­ac­tie. En we ver­ho­gen de prij­zen­pot een­ma­lig naar 15.000 eu­ro om het shop­pen in on­ze ge­meen­te nog aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken. De ein­de­jaars­ac­tie loopt op­nieuw een he­le maand de­cem­ber en we voe­ren te­ge­lijk tus­sen­tijd­se trek­kin­gen op­nieuw in. Bo­ven­dien wordt het vol­le­di­ge prij­zen­geld in di­gi­ta­le P-bon­nen uit­be­taald zo­dat de­ze som weer bij on­ze lo­ka­le on­der­ne­mers te­recht komt. Het is een win­win voor ie­der­een.”

Uniek in de re­gio

Ook Wim Cools, de voor­zit­ter van Uni­zo Puurs-Sint-Amands, is te­vre­den over de nieu­we steun­ac­tie. “We wer­ken al ja­ren­lang goed sa­men met de ge­meen­te en zijn ook blij dat on­ze tra­di­ti­o­ne­le ein­de­jaars­ac­tie op zo’n ma­nier ex­tra

Sche­pen Hil­de Van der Poor­ten, co­ör­di­na­tor lo­ka­le eco­no­mie Wouter De Cler­cq en Uni­zo­voor­zit­ter Wim Cools.

wordt on­der­steund, wat toch wel uniek is in de re­gio. Ui­t­ein­de­lijk wil­len we al­le­maal het­zelf­de: dat de Puur­se­naar en de klan­ten van daar­bui­ten mas­saal blij­ven ‘win­kel­hie­ren’, ook in de ein­de­jaars­pe­ri­o­de. Wie dat bij ons doet, maakt dus ex­tra veel kans op aan­koop­che­ques of di­gi­ta­le P-bon­nen.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium