Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Per­cen­ta­ge aan 80-plussers doet den­ken aan eer­ste golf”

Aan­tal co­ron­a­pa­ti­ën­ten in AZ Ni­ko­laas ver­dub­belt in week tijd

-

Het is druk in het AZ Ni­ko­laas. Gis­te­ren­och­tend la­gen er 39 Co­vid­po­si­tie­ve pa­ti­ën­ten in het zie­ken­huis, waar­van vier op de dienst in­ten­sie­ve zorg. Het zie­ken­huis ziet ook meer ou­de­re pa­ti­ën­ten bin­nen­ko­men.

Op maan­dag 5 ok­to­ber tel­de het AZ Ni­ko­laas nog maar acht­tien Co­vid­po­si­tie­ve pa­ti­ën­ten. “Het voor­bije week­end is het vrij snel ge­gaan”, zegt Ste­fan Van den Brou­ck, al­ge­meen di­rec­teur van het AZ Ni­ko­laas. “Toen zijn er zo’n tien pa­ti­ën­ten bij­ge­ko­men.”

Af­ge­lo­pen week­end open­de het zie­ken­huis een twee­de ver­blijfs­af­de­ling voor co­ron­a­pa­ti­ën­ten. Er is nu plaats voor vijf­tig zie­ken. Er ko­men ook meer ou­de­ren bin­nen. “Het aan­deel 80-plussers lag in sep­tem­ber op 16%. Toen was er bij de pa­ti­ën­ten een gro­te­re sprei­ding van de leef­tijds­ca­te­go­rie­ën tus­sen 40 jaar en 90-plussers”, zegt Van den Brou­ck ver­der. “Nu heb­ben we 38% 80-plussers, dat is te ver­ge­lij­ken met de eer­ste golf.”

Ope­ra­ties gaan door

Vol­gens de di­rec­teur heb­ben ou­de­ren een zwaar­der ziek­te­pro­fiel en be­lan­den ze va­ker op de dienst In­ten­sie­ve zorg. “Waar­schijn­lijk zijn er bin­nen af­zien­ba­re tijd weer over­lij­dens. Het is noch­tans al meer dan twee maan­den ge­le­den dat een pa­tient in het zie­ken­huis over­leed aan het co­ro­na­vi­rus.”

Maar er is ook re­de­lijk goed nieuws. De be­smet­te pa­ti­ën­ten op de on­co­lo­gie­af­de­ling, die het eer­ste week­end van ok­to­ber in qua­ran­tai­ne is ge­gaan na­dat er bij per­so­neels­le­den en pa­ti­ën­ten co­ro­na­be­smet­tin­gen wa­ren vast­ge­steld, zijn niet ach­ter­uit­ge­gaan. De be­smet­te per­so­nen heb­ben lich­te klach­ten. In te­gen­stel­ling tot som­mi­ge an­de­re zie­ken­hui­zen, wor­den er in het AZ Ni­ko­laas ook nog geen ope­ra­ties af­ge­last.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium