Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

GAS-boe­tes voor sluik­stor­ten van­af 2021

- Stren­ge­re re­gels in rust­hui­zen

Van­af ja­nu­a­ri wil de ge­meen­te Krui­be­ke ein­de­lijk GAS-boe­tes uit­schrij­ven. Krui­be­ke is een van de wei­ni­ge Vlaam­se ge­meen­ten waar nog geen GAS-re­gle­ment is uit­ge­rold. De Ge­meen­te­lijk Ad­mi­ni­stra­tie­ve Boe­tes zijn des­tijds in het le­ven ge­roe­pen om het ge­meen­tes ge­mak­ke­lij­ker te ma­ken om be­paal­de in­breu­ken te ver­ba­li­se­ren, zo­als sluik­stor­ten.

“We zijn het po­li­tie­re­gle­ment aan het her­be­kij­ken, dat da­teert nog van 1976. We wil­len het GAS-re­gle­ment te­gen vol­gend jaar klaar heb­ben”, zegt bur­ge­mees­ter Dimitri Van Lae­re (N-VA). “Daar­mee kun­nen we pro­ble­ma­tie­ken aan­pak­ken waar we nu geen ant­woord op heb­ben, zo­als sluik­stor­ten. Als er nu een klacht wordt in­ge­diend, wordt dat met­een ge­se­po­neerd. En dat is in Krui­be­ke ge­we­ten.”

Sluik­stor­ten is een groot pro­bleem in Krui­be­ke.

In de woon­zorg­cen­tra van zorg­groep Sak­ura in Lo­ke­ren, Eks­aar­de en Moerbeke gel­den van­af nu stren­ge­re be­zoek­re­gels. Er moch­ten al maxi­maal twee per­so­nen tus­sen 14u en 16.30u op be­zoek ko­men. “Be­zoek blijft en­kel in de na­mid­dag toe­ge­la­ten, maar bij niet na­le­ven van de maat­re­ge­len zal de di­rec­tie het be­zoek­recht voor een week ont­zeg­gen en kan de be­wo­ner in qua­ran­tai­ne ge­zet wor­den”, licht voor­zit­ter Ste­fan Wal­grae­ve toe. “En­kel als ie­mand ter­mi­naal is, wordt er ’s mid­dags én ’s avonds be­zoek toe­ge­staan. Maar wa­ken kan niet meer. Be­wo­ners mo­gen ook niet meer ex­tern op be­zoek gaan. Al­le ac­ti­vi­tei­ten wor­den per ver­die­ping ge­or­ga­ni­seerd met een vas­te vrij­wil­li­ger. De ca­fe­ta­ria blijft ge­slo­ten en feest­jes met fa­mi­lie zijn niet aan de or­de.”

 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium