Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het wordt niet evi­dent om nog een di­ges­tief of kof­fie te drin­ken”

Res­tau­rants moe­ten voort­aan net als ca­fés om 23u slui­ten

- DIE­TER VERSCHOORE­N

Al­le res­tau­rants in Be­ve­ren moe­ten voort­aan, net als de ca­fés, om 23u slui­ten. Dat heeft bur­ge­mees­ter Marc Van de Vij­ver (CD&V) be­slist. Wie nog laat aan een zes­gan­gen­me­nu wil be­gin­nen, is er dus aan voor de moei­te. “Veel van on­ze klan­ten ra­ken hier pas rond 20u. Tijd om uit­ge­breid te di­ne­ren is er dus niet”, re­a­geert Rob­by Bac­ca­ert van res­tau­rant VAS.

Om on­dui­de­lijk­heid de we­reld uit te hel­pen en een nieu­we herop­flak­ke­ring van het co­ro­na­vi­rus in te per­ken, heeft de ge­meen­te Be­ve­ren be­slist om ook res­tau­rants om 23u te la­ten slui­ten.

Aan­van­ke­lijk moesten en­kel ca­fés in heel het land om 23u dicht. Res­tau­rants kon­den wel nog tot 1u open­blij­ven. Maar bur­ge­mees­ter Marc Van de Vij­ver (CD&V) heeft een po­li­tie­ver­or­de­ning uit­ge­vaar­digd die stelt dat al­le ho­re­ca­za­ken zich van­af nu aan het uni­for­me slui­tings­uur van 23u moe­ten hou­den.

“Zo wil­len we el­ke vorm van on­dui­de­lijk­heid weg­ne­men”, al­dus de bur­ge­mees­ter. “Door een een­vor­mig slui­tings­uur voor zo­wel ca­fés als res­tau­rants in te voe­ren,

Rob­by Bac­ca­ert

is er dui­de­lijk­heid en rust. Te­ge­lij­ker­tijd wil ik ook de na­druk leg­gen op het pre­ven­tie­ve ka­rak­ter er­van: het is net om een ver­de­re op­flak­ke­ring van het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men dat we de­ze be­slis­sing ne­men. Het is dui­de­lijk dat de cij­fers niet de goe­de kant op­gaan, ook niet in Be­ve­ren. Daar­om roep ik al­le in­wo­ners op om de richt­lij­nen heel strikt op te vol­gen en van de no­di­ge voor­zich­tig­heid aan de dag te leg­gen.”

Bij res­tau­rant VAS zien ze het ver­vroeg­de slui­tings­uur ui­ter­aard niet graag ko­men. Want wie de be­nen on­der ta­fel schuift voor een vijf- of zes­gan­gen­me­nu moet bij­na een wek­ker zet­ten. “Veel klan­ten ge­ra­ken hier pas om 20u of la­ter”, legt zaak­voer­der Rob­by

Jo­lien en Rob­by moe­ten res­tau­rant VAS voort­aan ook om 23u slui­ten. Zij star­ten hun ta­kea­way weer op, net als tij­dens de lock­down.

Bac­ca­ert uit. “Nor­maal neemt men dan uit­ge­breid de tijd om te di­ne­ren, zon­der naar de klok te kij­ken. Maar nu het slui­tings­uur op 23u wordt ge­zet, wordt het al niet evi­dent om nog een di­ges­tief of een kof­fie te nut­ti­gen.”

Res­tau­rant VAS “Nor­maal ne­men klan­ten uit­ge­breid de tijd om te di­ne­ren, zon­der naar de klok te kij­ken.”

“Geen ge­vaar voor be­smet­ting”

Bij res­tau­rant VAS wordt er zeer nauw­let­tend om­ge­spron­gen met de vei­lig­heids­maat­re­ge­len, want het kop­pel moest zelf tien da­gen in qua­ran­tai­ne na een po­si­tief ge­val in de na­bije om­ge­ving.

“Naar ons ge­voel is er in het res­tau­rant geen ge­vaar voor be­smet­ting”, gaat Rob­by ver­der. “Dit slui­tings­uur no­digt niet uit om nog op res­tau­rant te gaan. En dat is jam­mer, want wij ko­men net uit zo’n moei­lij­ke pe­ri­o­de. Ik be­grijp dat er wordt in­ge­gre­pen, ge­zien de stij­gen­de cur­ve, maar kan me niet voor­stel­len dat dit er­voor zal zor­gen dat er min­der be­smet­tin­gen zul­len vol­gen.”

VAS zal nu op­nieuw met ta­kea­way star­ten om men­sen die in qua­ran­tai­ne zit­ten toch nog een lek­ke­re maal­tijd te kun­nen aan­bie­den. Net als tij­dens de eer­ste lock­down...

 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium