Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ze wil­len geen kie­zers over­tui­gen, ze wil­len Trump pis­nij­dig ma­ken

Re­pu­bli­kein­se ‘The Lin­coln Pro­ject’ voert cam­pag­ne te­gen ei­gen pre­si­dents­kan­di­daat

- PE­TER MIJ­LE­MANS

Bij el­ke pre­si­dents­ver­kie­zing zijn er par­tij­le­den die te­gen “hun” kan­di­daat cam­pag­ne voe­ren. Maar dit jaar is het aan­tal Re­pu­bli­kein­se groe­pe­rin­gen die Trump nooit meer in het Wit­te Huis wil­len zien, niet te tel­len. De meest op­mer­ke­lij­ke is The Lin­coln Pro­ject. Die heeft ei­gen­lijk maar één doel: Trump zo kwaad mo­ge­lijk ma­ken.

“We over­tuig­den jul­lie de­ca­den­te Ame­ri­ka­nen om on­ze ka­me­raad (Trump, red.) te ver­trou­wen. We ma­ni­pu­leer­den jul­lie stem­men. Ver­spreid­den on­ze glo­ri­eu­ze pro­pa­gan­da. Ame­ri­kaan­se hon­den, jul­lie wer­den te­gen el­kaar op­ge­zet.” Zo gaat een clip­je van ju­li van dit jaar. Ter­wijl de voi­ce-over in het Rus­sisch de­cla­meert, wor­den foto’s van Re­pu­bli­kein­se top­po­li­ti­ci af­ge­wis­seld met die van com­mu­nis­ti­sche lei­ders. En de foto van Trump met die van Poe­tin.

Het film­pje Fel­low Tra­ve­ler kwam uit het re­bel­se fa­briek­je van The Lin­coln Pro­ject. Dat ge­zel­schap hoort tot wat de Ne­verTrump-be­we­ging is gaan he­ten: groe­pen van Re­pu­bli­kei­nen die hem weg wil­len. Ze zijn op­ge­richt door top­me­de­wer­kers van Ge­or­ge Bush en Mitt Rom­ney, con­ser­va­tie­ve com­men­ta­to­ren, ge­we­zen con­gres­le­den en zelfs ex-me­de­wer­kers van Team Trump. Hun doel: van de Re­pu­bli­kei­nen weer een eer­lij­ke en ge­zon­de par­tij ma­ken.

En zo zijn er veel: Re­pu­bli­can Vo­ters Against Trump, Bra­ve­ry Pro­ject, Stand Up Re­pu­blic, Re­pu­bli­can Po­li­ti­cal Al­li­an­ce for In­te­gri­ty, Chris­tians Against Trum­pism & Po­li­ti­cal Ex­tre­mism, Re­form, 43 Alum­ni for Joe Bi­den, … Al­le­maal wil­len ze blan­ke, hoog­op­ge­lei­de Re­pu­bli­kei­nen uit de mid­den­klas­se over­tui­gen dat het oké is om Trump af te wij­zen en voor Bi­den te kie­zen.

The Lin­coln Pro­ject is het grootst, het po­pu­lairst en het rijkst. Het is ook een bui­ten­been­tje. Vol­gens de stich­ters heeft hun

In film­pjes stelt The Lin­coln Pro­ject Trump on­der an­de­re voor als ‘te­le­mar­ke­teer’ die co­rona­mid­de­len aan­smeert en als Poe­tin-vriend­je.

cam­pag­ne maar één per­soon als doel­pu­bliek: Trump. Er is ook maar één doel: Trump pis­nij­dig ma­ken. Ze wil­len hem doen re­a­ge­ren, zo­dat hij af­ge­leid wordt van het cam­pag­ne­voe­ren en zich­zelf schaadt. The Lin­coln Pro­ject maakt daar­bij han­dig ge­bruik “van Trumps nar­cis­me, het feit dat hij niet te­gen de min­ste kri­tiek kan en nooit voor­uit denkt”. Om ze­ker te zijn dat de pre­si­dent hun aan­val­len ziet, heb­ben ze zend­tijd

ge­kocht in de Fox-uit­zen­din­gen die Trump da­ge­lijks be­kijkt. Naast de pre­si­dent vi­se­ren ze nu ook al­le Re­pu­bli­kein­se Se­na­to­ren die her­ko­zen moe­ten wor­den.

“De laf­aard”

The Lin­coln Pro­ject werd in 2019 op­ge­richt door een hand­vol Re­pu­bli­kein­se top­pers. De meest op­mer­ke­lij­ke fi­guur on­der hen was Ge­or­ge Con­way III, een con­ser­va­tie­ve ad­vo­caat die in de run­ning

was om open­baar aan­kla­ger te wor­den. Hij was en is de man van Kel­ly­an­ne Con­way, de ad­vi­seur van de pre­si­dent die vo­ri­ge maand af­haak­te om meer tijd met haar ge­zin te spen­de­ren. Ter­wijl de pre­si­dent me­vrouw Con­way toen loof­de, boor­de hij me­neer Con­way de grond in.

De groep be­schikt over een hoofd­kwar­tier in Utah waar ze sinds co­ro­na sa­men wer­ken en le­ven. Dit jaar ga­ven ze al zo­wat 15 mil­joen eu­ro uit aan an­tiTrump­film­pjes. Die gaan ra­zend­snel vi­raal, me­de door de geld­schie­ters van het pro­ject die mil­joe­nen vol­gers heb­ben. Een van de gul­s­te is Hol­ly­wood-pro­du­cer Da­vid Gef­fen, an­de­ren zijn za­ken­lui uit Si­li­con Val­ley.

Ver­ge­le­ken met an­de­re ver­kie­zings­pro­pa­gan­da zijn de film­pjes erg po­pu­lair. Fel­low Tra­ve­ler werd 1,8 mil­joen keer be­ke­ken. Ook de snel­heid waar­mee ze el­kaar op­vol­gen, is spec­ta­cu­lair. De ma­kers sla­gen er­in om met­een in te pik­ken op de ac­tu­a­li­teit. Of het nu co­ro­na is, de han­dels­oor­log met Chi­na, Trumps ban­den met blan­ke ex­tre­mis­ten of de con­nec­tie met Rus­land. Het film­pje Mat­tis bij­voor­beeld her­haal­de on­mid­del­lijk de kri­tiek die voor­ma­li­ge ge­ne­raal en mi­nis­ter van De­fen­sie Ja­mes Mat­tis had ge­uit op zijn ex­baas. De ba­se­li­ne was bru­taal: “Wie ver­trouw je: de laf­aard of de le­ger­lei­der?”

An­ti-Trump­por­no

Som­mi­gen be­ti­te­len hun werk als “an­ti-Trump­por­no”, we­gens die agres­sie­ve toon. De me­tho­des zijn wat on­or­tho­dox, maar ef­fect heeft het wel. The Lin­coln Pro­ject lag bij­voor­beeld aan de ba­sis van het ont­slag van Brad Pars­ca­le als cam­pag­ne­lei­der van Trump. Het film­pje van zijn Fer­ra­ri’s en een pe­per­duur land­huis van 2,2 mil­joen eu­ro was do­de­lijk. The Lin­coln Pro­ject gooi­de ook beel­den van een be­ven­de Trump de we­reld in, waar­door vra­gen re­zen over zijn ge­zond­heid. En met Un­fit open­den ze als eer­ste het vuur op zijn aan­pak van co­ro­na.

Ze krui­pen ook wel de­ge­lijk in het hoofd van de pre­si­dent. Trump kan het niet la­ten ra­zend te re­a­ge­ren op bij­voor­beeld Twit­ter, en dat geeft The Lin­coln Pro­ject nog meer de wind in de zei­len. Na­dat de pre­si­dent zijn woe­de had ge­ven­ti­leerd over een co­ro­na­spot­je, kreeg de groep meer dan een mil­joen eu­ro aan do­na­ties van kij­kers.

Om Trump wat te kal­me­ren, zet zijn pre­si­den­ti­eel team pro­mo­spot­jes naast die van The Lin­coln Pro­ject op Fox. Weg­ge­gooid geld als je er­over na­denkt. Want die pro­gram­ma’s wor­den voor­al be­ke­ken door Trumps over­tuig­de aan­hang.

 ?? FOTO REUTERS ?? Een vreemd Re­pu­bli­keins kop­pel: me­vrouw Con­way was ad­vi­seur van Do­nald Trump, ter­wijl me­neer Con­way me­de­op­rich­ter was van The Lin­coln Pro­ject.
FOTO REUTERS Een vreemd Re­pu­bli­keins kop­pel: me­vrouw Con­way was ad­vi­seur van Do­nald Trump, ter­wijl me­neer Con­way me­de­op­rich­ter was van The Lin­coln Pro­ject.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium