Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De Chi­ne­se eco­no­mie klauwt weer

Va­kan­tie in ei­gen land draagt bij aan goe­de cij­fers

- NI­CO TANG­HE

In Chi­na her­stelt de eco­no­mie ra­zend­snel. Ter­wijl de ex­port stijgt, ko­pen Chi­ne­zen in ei­gen land vol­op au­to’s en gaan ze weer zor­ge­loos op reis. Schijn of re­a­li­teit? En is Chi­na dan nu al de gro­te win­naar?

Het re­gen­de gis­te­ren positieve eco­no­mi­sche cij­fers van­uit Chi­na, dat dui­de­lijk op het juis­te spoor zit om zich als eer­ste eco­no­mie ter we­reld te her­stel­len van de co­rona­cri­sis. De ex­port in sep­tem­ber bij­voor­beeld steeg in Chi­na met net geen 10%, ter­wijl de im­port in die­zelf­de pe­ri­o­de zelfs met 13,2% op­veer­de. Goed voor een han­dels­over­schot van 37 mil­jard dol­lar.

Ter­wijl Eu­ro­pa en de VS lij­den on­der een twee­de golf, kon de Chi­ne­se over­heid nieu­we be­smet­tin­gen snel een halt toe­roe­pen, waar­door de in­du­strie de voor­bije maan­den haar gang kon gaan. Ter­wijl Pe­king de Chi­ne­se fa­bri­kan­ten on­der­steun­de met le­nin­gen, pro­fi­teer­den veel Chi­ne­se be­drij­ven han­dig van de we­reld­wij­de nood aan mond­mas­kers en an­der be­scher­mings­ma­te­ri­aal, dat voor­al in het Ver­re Oos­ten wordt ge­maakt.

Va­kan­tie in ei­gen land

En ook de bin­nen­land­se vraag zit in stij­gen­de lijn. De Chi­ne­se au­to­markt toont al drie op­een­vol­gen­de maan­den ster­ke te­ke­nen van her­stel. Ook het toe­ris­me en de en­ter­tain­ment­sec­tor zit­ten in de lift. Tij­dens de pas af­ge­lo­pen ‘gou­den week’, de be­lang­rijk­ste na­ti­o­na­le va­kan­tie­pe­ri­o­de in Chi­na, heb­ben hon­der­den mil­joe­nen Chi­ne­zen nood­ge­dwon­gen in ei­gen land een va­kan­tie ge­boekt. Om­dat zij daar­bij uit­zon­der­lijk hun geld in ei­gen land uit­ga­ven zal dat de Chi­ne­se eco­no­mie on­ge­twij­feld nog een ex­tra boost ge­ven.

Toch moe­ten we voor­zich­tig zijn met de in­ter­pre­ta­tie van al dat goe­de Chi­ne­se nieuws, waar­schu­wen ex­perts. “Het le­ven in Chi­na is te­rug bij­na nor­maal ge­wor­den, maar er zit­ten toch nog wat ad­der­tjes on­der het gras”, waar­schuwt Max Kae­rn­felt van het Duit­se Mer­ca­tor In­sti­tu­te for Chi­na Stu­dies. “Chi­na zal er al­les aan doen om de eco­no­mi­sche groei­ra­ce te win­nen. Maar eco­no­mie is meer dan de cij­fers van het bbp.”

Herop­flak­ke­ring

De groei in Chi­na is voor­al kre­diet­ge­dre­ven en steunt vol­gens hem nog al­tijd op twee pij­lers: in­ves­te­rin­gen en ex­port. Bei­de groei­pij­lers zijn kwets­baar. “Chi­na blijft voor zijn ex­port zeer af­han­ke­lijk van het Wes­ten”, legt Kae­rn­felt uit. “Als de vraag hier door de twee­de co­ro­na­golf in­stort, heeft ook de Chi­ne­se eco­no­mie een pro­bleem.”

De bin­nen­land­se vraag in Chi­na stijgt, maar is on­vol­doen­de ont­wik­keld. Bo­ven­dien is zo’n na­ti­o­na­le va­kan­tie ge­vaar­lijk voor even­tu­e­le herop­flak­ke­rin­gen van het vi­rus, zo­als re­cent in de gro­te ha­ven­stad Qing­dao. De ech­te im­pact van de ve­le zor­ge­lo­ze Chi­ne­se va­kan­tie­reis­jes zien we ten vroeg­ste over twee we­ken. Ook dat is vol­gens Kae­rn­felt een ri­si­co.

 ?? FOTO AP ??
FOTO AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium