Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Uniek va­kan­tie­kiek­je

-

Een Ja­pan­ner die van­we­ge de coronamaat­regelen al bij­na ze­ven maan­den vast­zit in Pe­ru is bij ho­ge uit­zon­de­ring toe­ge­la­ten tot Ma­chu Pic­chu. De po­pu­lai­re at­trac­tie is ge­slo­ten voor toe­ris­ten, maar werd spe­ci­aal open­ge­steld voor Jes­se Ta­kaya­ma. Hij mocht on­der be­ge­lei­ding van het hoofd van het park de ru­ï­nes van de In­ca­stad be­won­de­ren.

“Dit is zo fan­tas­tisch. Be­dankt”, zegt hij in een vi­deo die op de top van de Ma­chu Pic­chu-berg werd op­ge­no­men.

De at­trac­tie gaat vol­gen­de maand weer open voor toe­ris­ten uit bin­nen- en bui­ten­land, zei mi­nis­ter van Cul­tuur Ale­jan­dro Ney­ra zon­der een da­tum te noe­men. Dan wordt 30% van het nor­ma­le maxi­mum van 675 men­sen per dag toe­ge­la­ten tot het Unes­co-erf­goed. “We zit­ten nog mid­den in een pan­de­mie”, al­dus Ney­ra. “Het zal met al­le nood­za­ke­lij­ke voor­zorgs­maat­re­ge­len ge­beu­ren.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium