Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Vindt u het te­recht dat zaal­spor­ten ver­bo­den wor­den?

Ook kan­ti­ne slui­ten

Het ver­bod op zaal­sport is te­recht, maar dan moet men ook de kan­ti­nes slui­ten. Daar mag men vuil en be­zweet bier gaan drin­ken. Er zijn ook nog an­de­re on­lo­gi­sche toe­stan­den. Zo is dub­bel­spel bij ten­nis ver­bo­den, maar is pe­tan­quen met zes per­so­nen op een veel klei­ne­re op­per­vlak­te is wel toe­ge­staan. En van dat laat­ste kan ik ge­tui­gen dat 1,50 me­ter af­stand een uto­pie is. PAUL MISSOUL, BER­CHEM

Geen pu­bliek bij voet­bal

Het is be­grij­pe­lijk dat bin­nen­spor­ten ver­bo­den wor­den. Ik zou het nog be­ter be­grij­pen als ze op de voet­bal­wed­strij­den geen pu­bliek meer zou­den toe­la­ten.

GUI­DO VAN DER VEL­DE, NIEL

Echt con­tact

Als men spor­ten ver­biedt waar men echt con­tact heeft met el­kaar, vind ik het oké. Maar dan moe­ten ze al­le spor­ten be­kij­ken, zo­wel bij de profs als bij de ama­teurs. FRANS DANCKERS, WES­TER­LO

Op­dof­fer voor de jeugd

Dat de com­pe­ti­tie voor bin­nen­spor­ten wordt stop­ge­zet is een be­grij­pe­lij­ke be­slis­sing. Door­dat er re­gel­ma­tig spe­lers in qua­ran­tai­ne moe­ten om­wil­le van een be­smet­ting of con­tact met een be­smet­te per­soon, moe­ten er bij­na we­ke­lijks wed­strij­den wor­den uit­ge­steld. Dat ook de trai­nin­gen bij jeugd­spe­lers wor­den stop­ge­zet, is een on­te­rech­te be­slis­sing. Voor jon­ge­ren tus­sen 12 en 18 jaar zijn de sport­trai­nin­gen vaak de eni­ge en niet on­be­lang­rij­ke ont­span­ning tij­dens een school­week. Dit is weer een zwa­re op­dof­fer voor de­ze groep en zal het men­ta­le wel­zijn ze­ker niet ten goe­de ko­men.

INGE PEE­TERS, TURN­HOUT

Aan­slag op men­ta­le ge­zond­heid

Dat ze de kan­ti­nes en kleed­ka­mers slui­ten, tot daar aan toe. Maar dat de sport zelf aan ban­den wordt ge­legd is een aan­slag op de men­ta­le ge­zond­heid van veel men­sen. Wie dub­bel­spel in ten­nis ver­biedt, heeft wel­licht nog nooit op een ten­nis­plein ge­staan. Ik ben 61 jaar en al­leen­staand, voor mij per­soon­lijk rest al­leen het thuis­werk nog. Rei­zen, vrij­wil­li­gers­werk, spor­ten, … Al­le

mo­to­ren van mijn le­ven zijn weg­ge­maaid met het ri­si­co dat ze nooit meer toe­ge­la­ten wor­den. Fraai hoor!

ISA­BEL­LE VAN EXTERGEM, ZANDHOVEN

Boe­ten voor Brus­sel

Spij­tig dat de zaal­spor­ten moe­ten boe­ten voor wat er in Brus­sel ge­beurt. Het zou be­ter zijn als men daar eens in­grijpt en zwa­re maat­re­ge­len neemt. Maar wie gaat dit aan­dur­ven? Het pro­bleem zit bij de men­sen die zich niets aan­trek­ken van on­ze re­gels. GUI­DO VAN EERSEL, BEERSE

Ge­zond ver­stand

Ver­mits de eer­ste ziek­te­ver­schijn­se­len pas be­gin­nen op te tre­den en­ke­le da­gen na­dat men be­smet is ge­raakt door co­ro­na, is het van het al­ler­groot­ste be­lang dat men con­tact­spor­ten zo veel mo­ge­lijk ver­biedt, ze­ker als men geen so­ci­al dis­tan­cing kan ga- rande­ren en als de sport bin­nen plaats­vin- den. Na­tuur­lijk zal dit op groot pro­test stui­ten bij de be­trok­ken spor­ters, spon­sors en der­ge­lij­ke. Maar een beet­je ge­zond ver­stand is hier ze­ker niet mis­plaatst.

FREDDY DUSCHEK, NIEL

 ?? FOTO RAYMOND LEMMENS ??
FOTO RAYMOND LEMMENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium