Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UW ME­NING

-

staat open voor be­knop­te re­ac­ties. De re­dac­tie heeft het recht uw brief te re­di­ge­ren of in te kor­ten. Ver­meld steeds uw naam en adres. Le­zers­brie­ven, Kat­wilg­weg 2, 2050 Ant­wer­pen of brie­ven@gva.be

Con­tai­ner­park

Waar­om wor­den men­sen nog steeds ver­plicht om een af­spraak te ma­ken voor het weg­bren­gen van hun af­val naar het con­tai­ner­park? Ik ben van­daag op af­spraak naar het con­tai­ner­park op de Lucht­bal ge­weest. Daar zag ik op­val­lend wei­nig wa­gens en be­zoe­kers. Ik vrees dat ve­le Ant­wer­pe­naars hun af­val el­ders zon­der al te veel poe­ha ach­ter­la­ten. Her­neem de ou­de pro­ce­du­re, dan zul­len de con­tai­ner­par­ken weer wer­ken zo­als het hoort én zal er min­der sluik­stort zijn.

LUDO VAN GORP,

ANT­WER­PEN

Scho­len en co­ro­na

Men houdt angst­val­lig vast aan het idee om de scho­len vol­le­dig open te hou­den. Waar­om ziet men de wer­ke­lijk­heid niet on­der ogen? De scho­len zijn geen in­ter­na­ten waar de leer­lin­gen de he­le week ver­blij­ven. De leer­lin­gen ko­men en gaan met bus, tram of trein, die hen vol­ge­propt van en naar huis brengt. Dit is toch de kat bij de melk zet­ten? Leer­lin­gen ko­men voort­du­rend in con­tact met an­de­re leer­lin­gen en thuis ook met ou­ders en an­de­re vrien­den. Dit is niet te con­tro­le­ren en is een broei­haard voor co­ro­na. De over­heid moet de moed heb­ben om dras­ti­sche maat­re­ge­len te tref­fen, an­ders is Co­vid-19 over drie jaar nog niet uit­ge­roeid.

FRED ENTBROUXK, BOECHOUT

Wa­ter­lek­ken

Wa­ter-link, on­ze drink­wa­ter­maat­schap­pij, gaat via sa­tel­liet­beel­den de aan­we­zi­ge wa­ter­lek­ken in ons on­der­grond­se drink­wa­ter­ver­voer van 2.300 ki­lo­me­ter op­spo­ren. Dit zou 900.000 ku­bie­ke me­ter aan drink­wa­ter moe­ten be­spa­ren. Het is zeer goed nieuws dat men door toe­pas­sing van een an­de­re tech­niek de­ze ver­kwis­ting gaat op­spo­ren. De hui­di­ge tech­niek op ba­sis van akoes­ti­sche op­spo­ring is im­mers een tijd­ro­ven­de taak. Het ge­bruik van sa­tel­liet­beel­den heeft reeds be­we­zen dat het ef­fi­ci­ën­ter is en dat het fi­nan­ci­ë­le winst op­le­vert in de strijd te­gen de droog­te waar wij mee kam­pen. Ook kan dit het toe­kom­sti­ge te­kort aan drink­wa­ter­te­kort voor­ko­men. Drink­wa­ter is het nieu­we goud van on­ze pla­neet! JEF VAN MEENSEL, WIL­RIJK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium