Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kan Ka­mal Ant­werp­se kurk­win­kel nog red­den?

Cap­tain Cork krijgt hulp in po­pu­lair Eén-pro­gram­ma

-

Ka­mal Khar­mach snelt van­avond Cap­tain Cork in Ant­wer­pen te hulp. Uit­baat­ster Ina ziet haar im­pe­ri­um in kurk­ar­ti­ke­len met­een groots, maar haar ex­pan­sie­plan­nen drei­gen gran­di­oos in de soep te draai­en.

Ina be­sloot twee jaar ge­le­den haar pro­fes­si­o­ne­le le­ven over een an­der boeg te gooi­en. Ze stop­te met haar goed­be­taal­de job als hr­con­sul­tant en zag een mooi loon, be­drijfs­wa­gen en an­de­re voor­de­len in rook op­gaan. In het­zelf­de jaar over­leed ook haar va­der. Ze neemt een duik in het on­be­ken­de en start haar ei­gen zaak in kurk­ac­ces­soi­res; van kur­ken hand­tas­sen tot hoe­den in kurk. De naam Cap­tain Cork is ook niet toe­val­lig ge­ko­zen. Haar va­der had vroe­ger als bij­naam ‘de ka­pi­tein’.

Bij de aan­vang van de op­na­mes had Ina nog een win­kel in het sta­ti­on Ant­wer­pen-Cen­traal. Maar on­der­tus­sen ver­huis­de ze al naar de Ant­werp­se Hoogstraat. Daar bleef het niet bij. Ze wil enorm snel groei­en en open­de ook een pand in het cen­trum van Be­ve­ren. Ina had mee­ge­daan aan een lo­ka­le wed­strijd voor han­de­laars en die ook ge­won­nen. De hoofd­prijs be­stond er­in dat ze een jaar lang geen huur hoeft te be­ta­len. Daar­naast wil ze haar pro­duc­ten aan­bie­den via drie pop-ups die ver­spreid over Vlaan­de­ren lig­gen én wil ze ook nog ver­ko­pen aan an­de­re za­ken. Er is ook nog een on­li­ne shop. “Ze wil van al­les te­ge­lijk doen, en daar­door mist ze fo­cus”, ana­ly­seert Ka­mal.

Ka­mal ad­vi­seert haar om gas te­rug te ne­men. De ge­vol­gen van een slech­te af­loop kun­nen de­sa­streus zijn. Er steekt im­mers pri­vé­geld in het be­drijf én ze is ge­trouwd in ge­meen­schap van goe­de­ren. “Wat zou je er­van den­ken om één win­kel niet te doen”, vraagt hij haar na het be­kij­ken van de boek­hou­ding. Maar Ina raast door en opent toch de deu­ren van bei­de win­kels. Dat blijft niet zon­der gro­te fi­nan­ci­ë­le ge­vol­gen. (to­ve)

Andermans Za­ken, om 20.40u op

Eén

 ?? FOTO VRT ?? Ka­mal Khar­mach raadt Ina van Cap­tain Cork aan om wat gas te­rug te ne­men.
FOTO VRT Ka­mal Khar­mach raadt Ina van Cap­tain Cork aan om wat gas te­rug te ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium