Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wei­nig gla­mour, veel re­gen en mond­mas­kers op ro­de lo­per

Film Fest Gent opent in mi­neur

-

De 47ste edi­tie van Film Fest Gent start­te gis­ter­avond in mi­neur. Co­ro­na had al­le glit­ter en gla­mour die bij een ro­de lo­per ho­ren weg­ge­veegd en het drui­le­ri­ge re­gen­weer hielp ook niet echt. Het meest ge­fo­to­gra­feer­de stel wa­ren pre­mier De Croo en zijn echt­ge­no­te.

“Ik kom hier om de zwaar ge­trof­fen cul­tu­re­le sec­tor een hart on­der de riem te ste­ken”, al­dus de eer­ste mi­nis­ter. Hij kon ech­ter niet uit­slui­ten dat de re­ge­ring de bios­co­pen nog tij­dens het Film Fest zou slui­ten. “Daar ga ik niet op voor­uit­lo­pen. Vrij­dag ko­men we bij­een.”

Dat het jaar­lijk­se film­feest über­haupt plaats­vindt in de­ze bar­re tij­den en er de ko­men­de twaalf da­gen toch weer 110 films uit al­le hoe­ken van de we­reld te zien zijn, is al een pres­ta­tie op zich. “We heb­ben lang ge­twij­feld of we het Film Fest in de­ze om­stan­dig­he­den wel moesten la­ten door­gaan”, geeft pro­gram­ma­di­rec­teur Wim De Wit­te eer­lijk toe. “Zelfs tot op van­daag weet ik niet of we de goe­de keu­ze heb­ben ge­maakt en dan denk ik ook aan ons bud­get.”

Gro­te ster­ren af­ge­haakt

Nu Bel­gië aan de top prijkt van de lijst met zwaarst ge­trof­fen lan­den in Eu­ro­pa, mag het niet ver­ba­zen dat zo goed als al­le bui­ten­land­se gas­ten mas­saal heb­ben af­ge­haakt. Ge­luk­kig trot­seer­de nog wat schoon volk uit ei­gen land het vi­rus en de re­gen om ac­te de pré­sen­ce te ge­ven op de ro­de lo­per. On­der hen: ac­teurs­kop­pel Fi­lip Pee­ters en An Mil­ler en ac­teurs Ane­mo­ne Val­c­ke, Ti­tus De Voogdt, Sam Louwy­ck en Dominique Van Mal­der.

Een spran­kel­tje hoop nog voor ster­ren­s­pot­ters: tot na­der or­der zakt de Ame­ri­kaan­se ster­ac­teur Vig­go Mor­ten­sen zon­dag toch ge­woon af naar Gent om zijn re­gie­de­buut Fal­ling voor te stel­len. Hij komt met zijn ei­gen wa­gen. Eén pro­bleem: het is au­to­lo­ze zon­dag. Maar er moe­ten bij de Gent­se po­li­tie toch wel en­ke­le fans rond­lo­pen die Ara­g­orn uit Lord of the Rings een klei­ne es­cor­te wil­len ge­ven?

 ?? FOTO FVV ?? Pre­mier De Croo en zijn vrouw ko­men de cul­tuur­sec­tor een hart on­der de riem ste­ken.
FOTO FVV Pre­mier De Croo en zijn vrouw ko­men de cul­tuur­sec­tor een hart on­der de riem ste­ken.
 ?? FOTO FVV ?? Sam Louwy­ck.
FOTO FVV Sam Louwy­ck.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium