Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

PRI­MEUR

-

Luc Hae­kens plant eer­ste olijf­boom­gaard

Te­le­vi­sie­ma­ker Luc Hae­kens (52), be­kend van on­der meer De Ide­a­le We­reld, gaat bij hem thuis in Scher­pen­heu­vel-Zi­chem een olijf­boom­gaard star­ten. Dat is met­een de eer­ste van Vlaan­de­ren. Ja­ren ge­le­den plant­te hij al eens hon­derd boom­pjes, als test. Die ble­ken on­ze win­ters te over­le­ven. Daar­om wil Hae­kens in 2021 voor het gro­te werk gaan: het aan­plan­ten van dui­zend

‘Ro­meo & Ju­lia’ meest ont­goo­che­len­de ein­de

Ro­meo and Ju­liet van Wil­li­am Sha­ke­spe­a­re is het boek met het meest te­leur­stel­len­de ein­de ooit. Dat is de con­clu­sie van een on­der­zoek op ba­sis van re­cen­sies die zijn ver­sche­nen op de web­si­te Good­reads. Op num­mer twee staat Ato­ne­ment van Ian McEwan, op drie Re­qui­em van Lau­ren Oli­ver. Op­val­lend: in de lijst staan ook po­pu­lai­re best­sel­lers als Har­ry Pot­ter and the De­a­th­ly Hal­lows

boom­pjes. Hae­kens be­gon lang ge­le­den al met het kwe­ken van wijn­drui­ven. De keu­ze om er nu ook olij­ven bij te ne­men is dus niet zo vreemd. Over exact een jaar wil Hae­kens voor de eer­ste keer kun­nen oog­sten. De olij­ven zijn be­stemd voor de ver­koop. Mocht de oogst al­le ver­wach­tin­gen over­tref­fen, denkt Hae­kens er­aan om ook olijf­olie te ma­ken.

(9) en Har­ry Pot­ter and the Half-Blood Prin­ce (11), bei­de van J.K. Row­ling. Ook Brea­king Dawn van Step­ha­nie Mey­er haalt de top twin­tig, op num­mer 12. Zelfs Hun­ger Games-boek Moc­king­jay van Su­zan­ne Col­lins staat in de lijst, op plaats 17. Voor al­le dui­de­lijk­heid: het gaat hier al­leen om En­gels­ta­li­ge boe­ken. Het on­der­zoek is uit­ge­voerd door OnBuy.com, een on­li­ne boek­ver­ko­per.

 ?? FOTO FVV ?? An Mil­ler en Fi­lip Pee­ters.
FOTO FVV An Mil­ler en Fi­lip Pee­ters.
 ?? FOTO VRS ??
FOTO VRS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium