Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ca­thy Berx wil ver­plich­te iso­la­tie su­per­ver­sprei­ders

Be­smet­te men­sen zou­den in ho­tels op­ge­van­gen kun­nen wor­den

- ELIEN VAN WYNSBERGHE

Ant­werps gou­ver­neur Ca­thy Berx wil de co­ron­a­pan­de­mie be­strij­den met be­hulp van bron­op­spo­ring en een ver­plich­te iso­la­tie van su­per­ver­sprei­ders. Die prin­ci­pes wer­den sinds het be­gin van de cri­sis met suc­ces toe­ge­past in Ja­pan. Daar wor­den zelfs be­smet­te men­sen op­ge­van­gen in ho­tels. “Wan­neer ie­mand zich laat tes­ten, moet de huis­arts kun­nen zien in wel­ke ma­te ie­mand veel of wei­nig vi­rus in zich draagt. Su­per­ver­sprei­ders die zich heel cor­rect hou­den aan de thui­s­iso­la­tie ma­ken echt het ver­schil. Zij moe­ten des­noods zelfs be­loond wor­den om zich aan de thui­s­iso­la­tie te hou­den”, al­dus Berx. Er ko­men voorts nog geen ex­tra pro­vin­ci­a­le maat­re­ge­len. Berx wacht daar­voor op de be­slis­sin­gen op fe­de­raal ni­veau. De co­ro­na­ba­ro­me­ter wordt vrij­dag op het Overlegcom­ité voor­ge­steld.

Ant­werps gou­ver­neur wil aan­pak her­den­ken en pleit voor Azi­a­tisch mo­del

Ant­werps gou­ver­neur Ca­thy Berx wil de co­ron­a­pan­de­mie ook be­strij­den met be­hulp van een ver­plich­te iso­la­tie van su­per­ver­sprei­ders en bron­op­spo­ring. Die prin­ci­pes wer­den sinds het be­gin van de cri­sis met suc­ces toe­ge­past in Ja­pan. “We moe­ten de ar­chi­tec­tuur waar­op we met de pan­de­mie om­gaan her­den­ken naar het Azi­a­ti­sche voor­beeld”, zegt Berx.

Berx is niet de eni­ge die heil ziet in de Ja­pan­se aan­pak van de co­rona­cri­sis. Mi­cro­bi­o­loog Her­man Goos­sens zei gis­te­ren nog in de­ze krant dat er een be­leid moet wor­den op­ge­zet dat in­zet op de su­per­ver­sprei­ders, net zo­als het land van de rij­zen­de zon dat doet.

Vol­gens Goos­sens zijn su­per­ver­sprei­ders wel­licht de mo­tor van de pan­de­mie. “80% van de men­sen geeft het vi­rus aan nie­mand door”, weet ook Berx. Iets meer dan 10% van de be­smet­te men­sen geeft het aan één ie­mand door. Een klei­ne­re groep geeft het vi­rus door aan meer­de­re men­sen. Tot die laat­ste groep be­ho­ren de su­per­ver­sprei­ders. “Zon­der hen was er geen epi­de­mie”, stel­de de Ja­pan­se vi­ro­loog Hi­to­shi Os­hi­ta­ni op 8 ok­to­ber in een interview met zus­ter

krant De Stan­daard.

Ri­si­co­vol­le om­ge­vin­gen

Os­hi­ta­ni ont­kent de zin van de klas­sie­ke con­tac­top­spo­ring zo­als wij die toe­pas­sen niet. De mees­te men­sen ge­ven het vi­rus niet door aan hun hoo­gri­si­co­con­tac­ten. “Om clus­ters op te spo­ren, is het be­lang­rijk om ook aan bron­op­spo­ring (of­te­wel re­tro­spec­tie­ve con­tac­top­spo­ring, red.) te doen. Dat be­te­kent dat je bij een be­smet ge­val op zoek gaat naar waar hij be­smet ge­raak­te. We zoe­ken naar ge­meen­schap­pe­lij­ke ken­mer­ken tus­sen ge­val­len. Er wordt aan men­sen ge­vraagd wat hun ac­ti­vi­tei­ten wa­ren, en in het bij­zon­der of ze een ri­si­co­vol­le om­ge­ving heb­ben be­zocht”, zegt Os­hi­ta­ni. Wan­neer de bron ge­von­den is, kun­nen men­sen die op de­zelf­de dag op de­zelf­de plek wa­ren, wor­den op­ge­spoord.

Dat is een aan­pak waar we vol­gens Berx in­spi­ra­tie uit moe­ten ha­len. “We moe­ten kij­ken hoe we de­ze werk­wij­ze bij ons kun­nen im­ple­men­te­ren. De eer­ste op­dracht voor ie­der van ons blijft: pas uw ge­drag aan, leef de maat­re­ge­len na: houd af­stand, zet uw mond­neus­mas­ker op, be­perk nau­we fy­sie­ke con­tac­ten, ... Maar dit vol­staat niet. Naast goe­de bron­op­spo­ring is een goed om­ka­der­de en aan­klam­pen­de iso­la­tie, in het bij­zon­der van su­per­ver­sprei­ders nood­za­ke­lijk”, zegt gou­ver­neur Berx. “Krij­gen we die twee as­pec­ten niet op punt, dan zul­len we ge­con­fron­teerd blij­ven wor­den met de on­draag­lij­ke jo­jo van ver­stren­gin­gen en ver­soe­pe­lin­gen.”

Ho­tels

Con­creet pleit Berx er­voor om er­voor te zor­gen dat voor­al su­per­ver­sprei­ders, per­so­nen met een ho­ge vi­ral load, echt in iso­la­tie gaan ge­du­ren­de de pe­ri­o­de waar­in ze het meest be­smet­te­lijk zijn. “Wan­neer ie­mand zich laat tes­ten, moet de huis­arts kun­nen zien in wel­ke ma­te ie­mand veel of wei­nig vi­rus in zich draagt. Su­per­ver­sprei­ders die zich heel cor­rect hou­den aan de thui­s­iso­la­tie ma­ken echt het ver­schil. Zij moe­ten min­stens ex­tra wor­den aan­ge­moe­digd. Des­noods moet je hen zelfs be­lo­nen. Als er een ern­stig ri­si­co be­staat dat ze zich niet aan de thui­s­iso­la­tie hou­den, is het aan­ge­we­zen dat de arts-amb­te­naar op ba­sis van het de­creet met be­trek­king tot het pre­ven­tief ge­zond­heids­be­leid een be­vel uit­vaar­digt om thuis of op een aan­ge­we­zen plaats in iso­la­tie te blij­ven”, zegt Berx. “Zo’n aan­klam­pen­de aan­pak ge­beurt van­daag nau­we­lijks. In Ja­pan doet men dat wel.”

Op wel­ke plaats zou­den su­per­ver­sprei­ders dan tij­de­lijk ge­ï­so­leerd kun­nen wor­den? “Daar­over uit­spra­ken doen, is nu nog wat voor­ba­rig. Maar in Ja­pan, Chi­na en Singapo­re heeft men bij­voor­beeld af­spra­ken ge­maakt met ho­tel­ke­tens. Het is zeer be­lang­rijk dat de­ze men­sen ge­du­ren­de de iso­la­tie­pe­ri­o­de goed wor­den op­ge­van­gen, zo­dat de be­reid­heid toe­neemt om zich cor­rect te iso­le­ren. Een aan­ge­naam ver­blijf kan daar­bij hel­pen. Door zich­zelf te iso­le­ren, hel­pen zij de pan­de­mie te door­bre­ken.”

Ziek­te­symp­to­men

Tot slot is het vol­gens Berx een be­lang­rij­ke uit­da­ging voor de we­ten­schap om een goed beeld te krij­gen van het ziek­te­ver­loop van de zo­ge­naam­de su­per­ver­sprei­der. “Heb­ben de­ze per­so­nen ziek­te­symp­to­men? Krij­gen zij bij­voor­beeld te ma­ken met ern­sti­ge com­pli­ca­ties?” Vi­ro­loog Hi­to­shi Os­hi­ta­ni on­der­streep­te het be­lang daar­van in De

Stan­daard: “We wil­len pre­cies we­ten wel­ke om­stan­dig­he­den ri­si­co­vol zijn. En waar­om we soms wel be­smet­ting van clus­ter naar clus­ter zien, en soms niet. En ook: welk ty­pe van per­soon is een po­ten­ti­ë­le su­per­ver­sprei­der?”

“We moe­ten de ar­chi­tec­tuur waar­op we met de pan­de­mie om­gaan kri­tisch blij­ven her­den­ken naar het Azi­a­ti­sche voor­beeld”, be­sluit Berx. “Azi­a­ti­sche lan­den heb­ben veel ge­leerd uit eer­de­re ge­zond­heids­cri­sis­sen. Zij re­a­ge­ren snel op el­ke uit­braak en het aan­tal do­den blijft er zeer be­perkt. Wij moe­ten blij­ven zoe­ken. Op kor­te ter­mijn moe­ten we er­voor zor­gen dat het aan­tal be­smet­tin­gen dras­tisch daalt. Te­ge­lijk moe­ten we de vol­gen­de stap­pen voor­be­rei­den om als sa­men­le­ving veer­krach­ti­ger te kun­nen om­gaan met cri­sis­sen als de­ze.”

Ca­thy Berx Ant­werps gou­ver­neur “Su­per­ver­sprei­ders moe­ten ex­tra aan­ge­moe­digd wor­den om de thui­s­iso­la­tie cor­rect na te le­ven. Des­noods moe­ten we hen zelfs be­lo­nen.”

 ?? FOTO FINN / COSTFOTO/SIPA
USA ?? In Chi­na wor­den su­per­ver­sprei­ders ge­ï­so­leerd in ho­tels.
FOTO FINN / COSTFOTO/SIPA USA In Chi­na wor­den su­per­ver­sprei­ders ge­ï­so­leerd in ho­tels.
 ??  ??
 ??  ??
 ?? FOTO PHOTO NEWS ?? Ca­thy Berx.
FOTO PHOTO NEWS Ca­thy Berx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium