Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Meer schrik van co­ro­na dan van IJs­land

Ro­de Dui­vels spe­len van­daag Na­ti­ons Le­a­gue-in­ter­land in Reyk­ja­vik

- LUDO VANDEWALLE

De Ro­de Dui­vels spe­len van­avond in de Na­ti­ons Le­a­gue te­gen een team zon­der bonds­coach. Erik Ham­rén zit im­mers met zijn he­le staf in qua­ran­tai­ne we­gens een co­ro­na­ge­val bij de bond van IJs­land. Het maakt de Bel­gen ex­tra alert. Voor co­ro­na. Want IJs­land mag zelfs voor een ver­e­deld Belf­tal geen pro­bleem vor­men.

Van een af­ge­las­ting van de wed­strijd was gis­ter­avond al­vast nog geen spra­ke. Geen en­ke­le spe­ler van IJs­land test­te na­me­lijk po­si­tief. De bonds­coach van IJs­land, Erik Ham­rén, le­ver­de ook nog geen positieve test af, maar zal van­avond toch niet op de bank zit­ten. Hij moet net als de rest van zijn trai­ners­staf in qua­ran­tai­ne om­dat een werk­ne­mer van de voet­bal­bond van IJs­land po­si­tief test­te.

Het is nog niet dui­de­lijk wie in Ham­ré­ns plaats op de bank zal zit­ten. Er was spra­ke van Ar­nar Vi­dars­son, ex­trai­ner van Cer­cle en te­gen­woor­dig coach van de IJs­land­se be­lof­ten. Hij is de vol­gen­de in lijn, maar hij had gis­te­ren­na­mid­dag nog een wed­strijd met de IJs­land­se U21 in Luxem­burg. Het is twij­fel­ach­tig of hij van­daag nog tij­dig in Reyk­ja­vik ge­raakt. De ana­list bij Ex­tra Ti­me ging in elk ge­val zijn best doen om de­ze pro­mo­tie niet te mis­lo­pen. Lukt dat niet, dan zit ex-Cer­cleen ex-Club-spe­ler Ei­d­ur Gud­jo­hn­son op de trai­ners­bank. Hij is as­sis­tent bij de be­lof­ten, maar mocht we­gens een schor­sing niet naar Luxem­burg af­rei­zen en bleef in IJs­land ach­ter.

Ster­spe­ler af­we­zig

De Ro­de Dui­vels ko­men van­avond zon­der De Bruy­ne, Thor­gan en Eden Ha­zard, Ver­tong­hen, Cour­tois en Mer­tens aan de af­trap. De qua­ran­tai­ne van Na­po­li is dan wel af­ge­lo­pen, maar de bonds­coach re­kent er niet op dat Mer­tens na een week­je af­zon­de­ring nog naar Reyk­ja­vik reist.

Zon­der zes ba­sis­spe­lers zou Mar­ti­nez zich zor­gen kun­nen ma­ken, want de bonds­coach is be­ducht voor el­ke te­gen­stan­der. Maar nu zou hij zich meer moe­ten be­kom­me­ren om co­ro­na dan om de te­gen­stan­der. IJs­land, vo­ri­ge maand in Brus­sel nog met 5-1 ge­klopt, is er im­mers nog er­ger aan toe. Liefst ze­ven spe­lers ver­trok­ken uit IJs­land en ko­men niet in ac­tie. Ab­so­lu­te ster­spe­ler Gyl­fi Si­gurds­son van Ever­ton is al naar Engeland te­rug­ge­keerd. Dat was al voor­af zo af­ge­spro­ken met Ham­rén.

“Neen, het wordt niet mak­ke­lijk”, weer­legt Mar­ti­nez. “Wij mis­sen ook be­lang­rij­ke spe­lers. Jon­ge spe­lers krij­gen nu hun kans en wil­len die grij­pen. Dat is bij ons zo, ook voor IJs­land geldt dat.”

De Ro­de Dui­vels zijn dan wel ver­zwakt door de af­we­zig­heid van zes ba­sis­spe­lers, de IJs­lan­ders zijn dat even­zeer.

 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium