Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ama­teur­voet­bal stil­ge­legd, jeugd speelt wel

-

1A, 1B en eer­ste na­ti­o­na­le zijn de eni­ge reek­sen waar­in (ook na) dit week­end ge­voet­bald wordt. Voet­bal Vlaan­de­ren heeft niet ge­wacht op de re­ge­ring en be­slis­te gis­te­ren zelf om al­le wed­strij­den in de ama­teur­com­pe­ti­ties stil te leg­gen. Aan­ge­zien het kleed­ka­mer­ver­bod de or­ga­ni­sa­tie van wed­strij­den te fel be­moei­lijkt, wor­den de com­pe­ti­ties van twee­de na­ti­o­na­le tot vier­de pro­vin­ci­a­le als­ook het re­cre­a­tie­ve voet­bal voor on­be­paal­de duur ge­staakt. Wel is het nog mo­ge­lijk om oe­fen­mat­chen te spe­len te­gen lo­ka­le te­gen­stan­ders. Wat bij­voor­beeld han­dig is voor de ama­teur­clubs die half de­cem­ber in de Croky Cup aan de bak moe­ten en an­ders een he­le maand zou­den stil­lig­gen. Marc Van Craen, voor­zit­ter van Voet­bal Vlaan­de­ren, meent dat de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van de be­slis­sing al met al nog mee­val­len. “Clubs zul­len ui­ter­aard min­der in­kom­sten ge­ne­re­ren, maar spe­lers hoe­ven ook niet meer be­taald te wor­den”, al­dus Van Craen, voor­al ver­wij­zend naar de wed­strijd­pre­mies.

Be­lang­rijk om te we­ten is dat de jeugd­elf­tal­len van U6 tot U17 toch blij­ven door­spe­len. Er werd wel af­ge­spro­ken dat de thuis­ploeg op ba­sis van de weers­om­stan­dig­he­den kan be­slis­sen om een match af te ge­las­ten.

 ?? FOTO ROB VOSS ??
FOTO ROB VOSS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium