Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Het een­mans­le­ger van Mar­ti­nez

Al­leen Cris­ti­a­no Ro­nal­do scoor­de meer in­ter­land­goals dan RO­ME­LU LU­KAKU sinds au­gus­tus 2016

- BART LAGAE

Zon­der Eden Ha­zard, Dries Mer­tens en Ke­vin De Bruy­ne re­ke­nen de Ro­de Dui­vels op Ro­me­lu Lu­kaku om de IJs­lan­ders met hoorn en baard op te eten. Op Wem­bley be­wees ‘Big Rom’ al een ge­vreesd een­mans­le­ger te zijn. In Reyk­ja­vik speelt Lu­kaku te­gen een van zijn fa­vo­rie­te te­gen­stan­ders. Al­leen te­gen Schot­land maak­te hij al meer goals.

“De Man­ches­ter Uni­ted­fans zien nu pas wat ze mis­sen.” Zo luid­de de com­men­taar in de En­gel­se pers na de de­mon­stra­tie van Lu­kaku in Engeland - Bel­gië. De Ro­de Dui­vels ver­lo­ren wel­is­waar met 2-1, geen en­ke­le Brit­se waar­ne­mer kon ach­ter­af om de vijf­ster­ren­pres­ta­tie van de Bel­gi­sche num­mer 9 heen. Lu­kaku won elk du­el, schud­de kloe­ke ver­de­di­gers als ver­ve­len­de vlie­gen van zich af, en toon­de zich een mees­ter in het kaat­sen. “Lu­kaku ge­sel­de de ver­de­di­gers met een flu­we­len bal­be­han­de­ling”,

schreef The Dai­ly

Mail. “Al­les wat hij deed luk­te. Hij won en zet­te een pe­nal­ty om. Hij zet­te ploeg­maats met hak­jes voor doel. Hij ont­ving

de bal met de rug naar de goal en speel­de of­wel een col­le­ga aan, of draai­de van zijn te­gen­stan­der weg en storm­de op doel af. Hij speel­de een eer­ste helft zo­als we hem die in het shirt van Man­ches­ter Uni­ted nooit heb­ben zien spe­len.”

Om zijn jon­ge aan­val­lers Mar­cus Rash­ford, Ma­son Gr­een­wood en Antho­ny Mar­ti­al meer ruim­te en speel­kans te ge­ven be­slis­te Uni­ted­ma­na­ger Ole Gun­nar Solsk­jaer – ooit zelf een niet on­ver­dien­ste­lij­ke aan­val­ler bij de Red De­vils – om Lu­kaku naar In­ter Mil­aan te la­ten ver­trek­ken. Het idee leef­de dat de Belg niet aan de ho­ge ver­wach­tin­gen kon vol­doen. In zijn eer­ste sei­zoen bij Uni­ted scoor­de hij 27 goals in al­le com­pe­ti­ties sa­men, het jaar na­dien was dat aan­tal al ge­krom­pen tot 15.

In een re­cent interview met de krant The Ti­mes haal­de Lu­kaku uit naar de kri­tiek die hij in dat sei­zoen 2018-2019 ont­ving.

“Toen ik in Engeland speel­de was ik zo­ge­zegd lui, liep ik niet, deed ik dit of dat niet”, zei Lu­kaku. “Hier bij In­ter noe­men ze mij de hard­ste wer­ker in de kleed­ka­mer. Na­tuur­lijk ben ik er­op voor­uit­ge­gaan, maar ik ben nog al­tijd de­zelf­de Rom. In de Pre­mier Le­a­gue noem­den ze me traag. Ik traag? Als­of ik het tem­po van Man­ches­ter Uni­ted niet aan­kon?”

“Er wa­ren te veel klei­ne din­gen waar­van ik dacht dat ze niet juist wa­ren”, zei Lu­kaku. “Daar­om is het be­lang­rijk dat je zelf con­tro­le hebt over je lot. Dat je er­gens speelt waar el­ke puz­zel­stuk­je past. Als je me nu ziet, zie je mijn vol po­ten­ti­eel. Je ziet wat ik had kun­nen doen in Engeland.”

Af­ge­werkt pro­duct

On­der In­ter­coach An­to­nio Con­te, de man die hem al wil­de bij Chel­sea, is Lu­kaku een

af­ge

werkt pro­duct ge­wor­den. Hij is meer aan­we­zig in het spel en scoor­de vo­rig sei­zoen 34 goals in al­le com­pe­ti­ties sa­men. Ook dit sei­zoen is hij met drie goals in drie com­pe­ti­tie­mat­chen sterk be­gon­nen. De Bel­gi­sche doel­pun­ten­ma­chi­ne valt voor­lo­pig niet stil.

Als Lu­kaku ver­trou­wen krijgt, geeft hij doel­pun­ten te­rug. In het shirt van de na­ti­o­na­le ploeg is dat al lan­ger te mer­ken. Sinds Ro­ber­to Mar­ti­nez bonds­coach werd, scoort Lu­kaku ge­mid­deld meer dan één doel­punt per wed­strijd. Mar­ti­nez was de man die ze­ven jaar ge­le­den van Lu­kaku een Pre­mier Le­a­gue­ve­det­te maak­te bij Ever­ton. Hij liet zijn team voet­bal­len in func­tie van de Bel­gi­sche mid­voor en doet bij de na­ti­o­na­le ploeg het­zelf­de. Het ge­volg is dat sinds au­gus­tus 2016, het mo­ment dat Mar­ti­nez over­nam als bonds­coach,

al­leen Cris­ti­a­no Ro­nal­do meer doel­pun­ten voor zijn land kon sco­ren.

On­der Mar­ti­nez’ voor­gan­ger Marc Wilmots kreeg Chris­ti­an Ben­te­ke nog soms de voor­keur om­dat die be­ter in het sa­men­spel was. Maar vo­ri­ge zon­dag in Wem­bley toon­de Lu­kaku wel­ke voor­uit­gang hij had ge­maakt aan de bal. “Ten­min­ste in de eer­ste helft”, voeg­den de En­gel­se kran­ten­com­men­ta­to­ren er aan toe. “Na rust be­gon­nen de En­gel­se ver­de­di­gers kor­ter op Lu­kaku te dek­ken. Want hij mag dan nog zo’n ge­wel­di­ge spits zijn, zijn spel is een van de meest mak­ke­lij­ke om te le­zen”, voeg­de The Dai­ly

Mail er aan toe.

Een van de kri­tie­ken die Lu­kaku krijgt, is dat hij zijn doel­pun­ten voor­al te­gen zwak­ke­re ploe­gen maakt. Te­gen Engeland scoor­de hij zon­dag voor het eerst en ook te­gen Ne­der­land en Por­tu­gal kon hij al één keer raak tref­fen. Maar te­gen top­lan­den als Frank­rijk, Duits­land, Span­je, Ar­gen­ti­nië of Bra­zi­lië luk­te het nog nooit.

Het­zelf­de zien we te­rug in de com­pe­ti­ties waar Lu­kaku zijn doel­pun­ten maakt. Hij scoort be­dui­dend meer in de kwa­li­fi­ca­ties dan op het eind­toer­nooi. Op het WK in Rus­land scoor­de hij er tel­kens twee te­gen Pa­na­ma en te­gen Tu­ne­sië. Hij leek op weg naar de top­schut­ters­kroon, maar kon er geen meer ma­ken in de be­slis­sen­de du­els met Ja­pan, Bra­zi­lië en Frank­rijk.

Op het EK 2020 kan Lu­kaku ook die re­ke­ning ver­ef­fe­nen. Maar eerst mag hij zich nog uit­le­ven in de Na­ti­ons Le­a­gue. Te­gen IJs­land scoor­de hij al drie keer in drie mat­chen. Al­leen te­gen Schot­land maak­te hij er in zijn in­ter­na­ti­o­na­le car­ri­è­re al meer.

“Als je me nu ziet,

zie je mijn vol po­ten­ti­eel. Je ziet wat ik had kun­nen doen

in Engeland.”

Ro­me­lu Lu­kaku

in The Ti­mes

 ?? FOTO'S PHOTO NEWS, ISOSPORT, BELGA, ALEXANDRA BER­TELS ??
FOTO'S PHOTO NEWS, ISOSPORT, BELGA, ALEXANDRA BER­TELS
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium