Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

LE­AN­DRO TROS­SARD

-

Ve­len zien in hem de man die zon­dag ook al De Bruy­ne had moe­ten ko­men ver­van­gen. Was te­gen Ivoor­kust bij de be­te­ren. Hij zit in een zeer goe­de vorm, ook bij Brigh­ton waar hij tot hier­toe al­le wed­strij­den speel­de. En goed speel­de.

De bonds­coach gaf Tros­sard nog niet veel speel­kan­sen. Al­leen te­gen Ivoor­kust mocht hij in de ba­sis be­gin­nen. Het was per­fect te ver­ant­woor­den ge­weest dat de 25-ja­ri­ge win­ger zon­dag de plaats van De Bruy­ne had in­ge­no­men, maar Mar­ti­nez ver­koos toch enigs­zins ver­ras­send Ver­schae­ren.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium