Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zorgt iPho­ne 12 voor snel­le­re uit­rol 5G?

Ap­ple stelt nieu­we smartpho­nes voor

-

Snel­ler, be­ter en ster­ker. Ap­ple heeft met bom­ba­rie de iPho­ne 12 voor­ge­steld. Het wordt de eer­ste iPho­ne die 5G on­der­steunt en dat zou de duw in de rug kun­nen zijn voor het snel­le mo­bie­le net­werk. In ons land wordt dat nu al­leen door Proxi­mus on­der­steund en ook dat is maar een ‘light’-ver­sie.

“Hi, Speed.” Hal­lo, snel­heid. Ap­ple had die ti­tel niet toe­val­lig ge­ko­zen. De tech­no­lo­gie­reus stel­de gis­te­ren de nieu­we ge­ne­ra­tie iPho­nes voor en kon niet ge­noeg be­na­druk­ken dat de iPho­ne 12, iPho­ne 12 Mi­ni, iPho­ne 12 Pro en iPho­ne 12 Pro Max ster­ker, snel­ler en be­ter zijn dan al­le voor­gan­gers. De ca­me­ra’s zijn van on­ge­zie­ne kwa­li­teit en een ke­ra­misch schild maakt de kans op een ge­bar­sten scherm vier keer klei­ner.

Maar de be­lang­rijk­ste ver­nieu­wing zijn vol­gens top­man Tim Cook niet de toe­stel­len zelf, wel het feit dat ze 5G on­der­steu­nen. “Een nieuw tijd­perk voor de iPho­ne breekt aan”, zei hij. De op­vol­ger van 4G is liefst twee­hon­derd keer snel­ler. On­der meer Sams­ung, Hua­wei en Xia­moi brach­ten al toe­stel­len uit die 5G on­der­steu­nen, maar in het ver­le­den is al vaak ge­ble­ken dat nieu­we dien­sten pas echt van de grond ko­men als Ap­ple op de kar springt.

Nog niet over­al

De iPho­ne 12 en iPho­ne 12 Mi­ni lig­gen al op 23 ok­to­ber in de win­kel, maar denk niet dat u dan al kunt gaan sur­fen met een snel­heid van 3,5 gi­ga­by­te per se­con­de. Daar­voor moet u wach­ten tot de te­le­com­ope­ra­to­ren in ons land 5G on­der­steu­nen en voor­lo­pig biedt in Vlaan­de­ren al­leen Proxi­mus 5G aan. In Wal­lo­nië bo­den te veel ste­den en ge­meen­ten weer­stand door de toe­ge­no­men stra­ling en in Brus­sel zijn de stra­lings­nor­men te laag om het ra­zend­snel­le net­werk uit te rol­len.

De 5G van Proxi­mus is een light-ver­sie die nog niet de vol­le snel­heid be­nut. Orange en Te­le­net le­ken tot dus­ver niet hap­pig om al te vol­gen, on­der meer om­dat de be­schik­ba­re li­cen­ties nog niet toe­la­ten dat het net­werk met de hoogst mo­ge­lij­ke snel­heid aan­ge­bo­den wordt. “Om­dat Ap­ple die iPho­ne met 5G voor­ge­steld heeft, is de kans wel groot dat de uit­rol van 5G er snel­ler zal ko­men”, zegt Pie­ter­jan Van Leem­put­ten, tech­no­lo­gie­jour­na­list bij Da­ta News. “Het is al vaak ge­ble­ken dat nieu­we pro­duc­ten van Ap­ple din­gen in be­we­ging zet­ten.”

 ?? FOTO EPA-EFE ?? Ap­ple-top­man Tim Cook.
FOTO EPA-EFE Ap­ple-top­man Tim Cook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium