Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Die pra­li­ne was on­mo­ge­lijk goed na te ma­ken”

Top­chef An­ne-Sop­hie Brey­sem is eer­ste fi­na­lis­te van VTM-pro­gram­ma

-

Als bes­te Grills-chips en een wit­te Ma­non-pra­li­ne kun­nen na­ma­ken, dan ver­dien je een plek in de fi­na­le van Snackmaste­rs.

Voor­ma­lig La­dy Chef of the Year An­ne-Sop­hie Brey­sem (33) won met vlag en wim­pel de eer­ste hal­ve fi­na­le van het VTM­pro­gram­ma.

“90% van de op­dracht is doen­baar. Het is de ove­ri­ge 10% die het ver­schil maakt”, al­dus de men­sen van Le­o­n­i­das. An­ne-Sop­hie Brey­sem, die het op­nam te­gen VTM­kok Lo­ïc Van Im­pe, zag dan ook af tij­dens het fa­bri­ce­ren van de Ma­non-pra­li­ne. Die be­staat on­der an­de­re uit kof­fie­bo­ter­crè­me, pra­li­né en ha­zel­noot en de ver­hou­din­gen moe­ten klop­pen.

“Zo’n pra­li­ne ma­ken is iets dat je mak­ke­lij­ker on­der­schat”, zegt de

Has­selt­se chef van res­tau­rant An­so­ler. “De Grills-chips (uit de

kwart­fi­na­le, red.) na­ma­ken leek aan­van­ke­lijk een veel on­mo­ge­lij­ke­re op­dracht, ze­ker om­dat ik ge­re­geld pra­li­nes maak. Maar de moei­lijk­heid was dat het een exac­te ko­pie moest zijn. Ik be­gon er­aan met het idee dat ik de pra­li­ne vol­le­dig fout­loos kon na­ma­ken. Maar dat blijkt zo goed als on­mo­ge­lijk. Bo­ven­dien moest je die pra­li­né ook nog zelf ma­ken. Als je dat thuis doet met een ma­chi­ne, gaat de kor­rel al­tijd van de sui­ker en blijft de noot er wat in­zit­ten. In­du­stri­eel wal­sen ze dat plat. Dat is dus al een ver­schil.”

Be­te­re pra­li­né

Toch was Brey­sem te­vre­den met haar re­sul­taat. “Ik had op voor­hand een plan op­ge­steld, want in die fa­brieks­ruim­te was het war­mer dan in het ate­lier waar we oe­fen­den. Ik had ook met een meet­lat al­les nauw­keu­rig zit­ten af­me­ten, maar in de hec­tiek moest ik die de­tails la­ten va­ren. An­de­re de­tails pas­te ik ook op het laat­ste nip­per­tje nog aan.”

De ju­ry was streng. De pra­li­ne van An­ne-Sop­hie was iets te breed, de pra­li­né­voet te dun en de crè­me­struc­tuur te vast. Ook proef­de de ju­ry wei­nig cho­co­la­de. Toch won ze, om­dat de smaak van haar pra­li­ne be­ter was dan die van Lo­ïc. “De span­ning liep hoog op, ook bij Lo­ïc. El­ke chef wil iets goeds bren­gen. We snap­ten toen vol­le­dig hoe de kan­di­da­ten van Mijn Keu­ken

Mijn Res­tau­rant zich voel­den toen wij hun bor­den be­oor­deel­den”, lacht de top­chef. “Ik heb de pra­li­ne van Lo­ïc kun­nen proe­ven en ik vond on­ze re­sul­ta­ten dicht bij el

An­ne-Sop­hie Brey­sem

Chef-kok

“Dank­zij ‘Snackmaste­rs’ word ik uit mijn com­fort­zo­ne ge­trok­ken en ga ik ook cre­a­tie­ver na­den­ken. Je moet op­los­sin­gen zoe­ken voor pro­ble­men die je in een nor­ma­le keu­ken niet kent.”

kaar lig­gen. Het ver­schil zat hem in de pra­li­né, die we elk op een an­de­re ma­nier maak­ten. Bij mij smaak­te de noot har­der door.”

Ar­ti­sa­naal ver­sus in­du­stri­eel

Brey­sem amu­seert zich met

Snackmaste­rs. “Ik doe hier­aan mee om­dat het leuk is om eens uit mijn com­fort­zo­ne ge­trok­ken te wor­den. Zo’n chips, pra­li­nes en an­de­re snacks ma­ken we nor­maal nooit. Dank­zij de­ze op­drach­ten ga je ook cre­a­tie­ver na­den­ken. Je moet op­los­sin­gen zoe­ken voor pro­ble­men die je in een nor­ma­le keu­ken niet kent.”

“Bij de op­dracht van de Grill­schips ken­de ik het pro­ces hoe ze tot zo’n chips ko­men. Maar dat is met be­paal­de ge­spe­ci­a­li­seer­de ap­pa­ra­tuur die ik on­mo­ge­lijk in 48 uur tijd in mijn keu­ken kreeg, waar­door ik het op een an­de­re ma­nier moest ma­ken. Sma­ken en tex­tu­ren wor­den in­du­stri­eel ge­maakt. Ar­ti­sa­naal heb je al­tijd een ver­schil. Bij die pra­li­nes her­ken­de ik snel de ver­schil­len­de sma­ken zo­als bo­ter en kof­fie. In chips zit­ten che­mi­sche stof­fen zo­als mo­n­o­na­tri­um­glu­ta­maat, be­waar­mid­de­len en smaak­stof­fen. Dat heb je niet bij de hand. Kar­ne­melk­poe­der is nog zo’n pro­duct dat je niet in de keu­ken hebt staan. Ik had dat dan ver­van­gen door yog­hurt­poe­der.”

Over twee we­ken wacht de gro­te fi­na­le van Snackmaste­rs. “Met een nog veel moei­lij­ke­re op­dracht”, be­sluit Brey­sem ge­heim­zin­nig.

TOM VETS

Snackmaste­rs, dins­dag om 20.40u

op VTM

 ?? FOTO VTM ?? An­ne-Sop­hie Brey­sem pro­beert de be­faam­de wit­te Ma­non-pra­li­ne na te ma­ken.
FOTO VTM An­ne-Sop­hie Brey­sem pro­beert de be­faam­de wit­te Ma­non-pra­li­ne na te ma­ken.
 ?? FOTO VTM ?? Te­gen­stan­der Lo­ïc Van Im­pe moest de dui­men leg­gen.
FOTO VTM Te­gen­stan­der Lo­ïc Van Im­pe moest de dui­men leg­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium